ponedjeljak, 30. ožujka 2015.

ISTINA O RAKU,POBIJEDITE GA PRAVILNOM ISHRANOM !!! STOP ALKOHOLU I CIGARETAMA !!!----THE TRUTH ABOUT CANCER,BEAT HIM WITH A PROPER NUTRITION !!! STOP WITH ALCOHOL AND CIGARETTES !!!
Istina o raku konačno otkrivena

Osnovni uzrok raka službeno je otkriven prije 1923., a pronalazač je 1931. za to dobio Nobelovu nagradu iz medicine. Vrlo mali broj ljudi u svijetu zna za to, jer je ta istina nažalost sakrivena od javnosti.

Godine 1931. njemački znanstvenik Otto Heinrich Warburg (1883.-1970.) primio je Nobelovu nagradu za pronalazak osnovnog uzroka raka. Dr. Warburg je otkrio da je rak rezultat anti-fiziološkog načina života.

Anti-fiziološkim načinom prehrane (pretežno hranom koja zakiseljuje) i fizičkom neaktivnošću tijelo stvara kiselu sredinu slabo opskrbljenu kisikom.

Stanična kiselost istiskuje kisik, a pomanjkanje kisika u stanicama stvara kiselu sredinu.

Dr. Warburg je rekao: “Pomanjkanje kisika i kiselost su dvije strane iste medalje: ako netko ima jedno, ima i drugo“.

Ako imate previsoku kiselost, automatski će vam nedostajati kisika u organizmu; ako vam nedostaje kisika imat ćete zakiseljen organizam. Kisela sredina je sredina bez kisika.

“Oduzmete li zdravoj stanici 35% njezinog kisika, možete je pretvoriti u stanicu raka za samo dva dana“, tvrdio je dr. Warburg.

“Sve normalne stanice imaju apsolutnu potrebu za kisikom, ali tumorske stanice mogu živjeti bez njega. To je pravilo bez iznimke”.Tumorska su tkiva kisela, dok su zdrava alkalna

U svojem djelu “Metabolizam tumora”, dr. Warburg je pokazao da svi kancerogeni oblici ispunjavaju dva temeljna uvjeta: krvnu kiselost i hipoksiju (pomanjkanje kisika).

Otkrio je, da su tumorske stanice anaerobne (ne udišu kisik) i da ne mogu preživjeti u prisutnosti visokih koncentracija kisika.

Tumorske stanice mogu preživjeti samo uz pomoć glukoze i u sredini bez kisika.

Stoga, karcinom nije ništa drugo nego obrambeni mehanizam, koji naše stanice koriste da bi preživjele u kiseloj sredini bez prisustva kisika.

Zdrave stanice žive u alkalnoj sredini punoj kisika, koja omogućava njihovo normalno funkcioniranje. Tumorske stanice žive u kiseloj sredini siromašnoj kisikom.Kiselost i alkalnost organizma ovisi o hrani

Nakon što je završen probavni proces, hrana, ovisno o svom nutritivnom profilu, stvara uvjete kiselosti ili alkalnosti u tijelu.

Pojednostavljeno rečeno, alkalnost organizma ovisi o tome što jedemo.

Kiselo ili alkalno stanje mjeri se PH skalom od 0 do 14, gdje je 7 neutralna zona. Od 0 do 7 je kiselo, a od 7 do 14 je alkalno.

Naše stanice, da bi mogle uspješno funkcionirati, trebaju imati lagano alkalan pH, malo iznad 7.

Kod zdravog pojedinca pH krvi nalazi se između 7,40 i 7,45.

Krv se neprestano sama regulira kako ne bi upala u metaboličku kiselost.

Međutim, neka hrana zakiseljuje krv i zagađuje tijelo.Hrana koja zakiseljuje tijelo

* Rafinirani šećer i svi njegovi derivati. Od svih je najgori, jer nema bjelančevina, masti, vitamina ni minerala, samo rafinirane ugljikohidrate, koji škode gušterači. Njegov pH je 2,1 (veoma kiseo).

* Meso (sve vrste)

* Proizvodi životinjskog porijekla – mlijeko i sirevi, vrhnje, jogurt itd.

* Rafinirana sol

* Rafinirano brašno i svi njegovi derivati kao što su tjestenina, torte, keksi itd.

* Kruh

* Margarin

* Kofein

* Alkohol

* Duhan* Sva industrijski prerađena i konzervirana hrana, koja sadrži konzervanse, umjetne boje, arome, stabilizatore itd.

* Antibiotici i općenito svi lijekoviHrana koja alkalizira

* Svo sirovo povrće. Neko je kiselo po okusu, ali u tijelu se mijenja i postaje alkalno.

* Voće. Na primjer, limun unutar tijela ima veoma visok stupanj alkalnosti. (Nemojte da vas zavara njegov veoma kiseli okus).

* Bademi. Vrlo su alkalni.

* Integralne žitarice: jedina alkalizirajuća žitarica je proso. Sve su ostale žitarice lagano kisele, no idealna prehrana treba i određeni postotak kiselosti pa valja jesti i nešto žitarica. Sve žitarice moraju se jesti kuhane.

* Med. Ima vrlo visoku alkalnost.

* Klorofil. Zelene biljke sadrže klorofil koji je veoma alkalan.

* Voda. Važna je za proizvodnju kisika. Uvijek budite dobro hidrirani, pijte vode malim gutljajima tijekom cijelog dana.

* Vježbanje. Vježbe pomažu održavati alkalnost organizma jer daju kisik cijelom tijelu. Sjedeći način života uništava život.Kemoterapija ne liječi nego pogoršava kiselost organizma

Kemoterapija zakiseljuje tijelo do te mjere da ono mora posegnuti za alkalnim rezervama organizma, kako bi neutraliziralo kiselost žrtvujući minerale (kalcij, magnezij, kalij) ugrađene u kosti, zube, udove, nokte i kosu.

Iz tog razloga primjećujemo promjene na osobama koje primaju kemoterapiju, između ostalog i opadanje kose.

Ostali lijekovi također pogoršavaju kiselost organizma, pa ih valja izbjegavati koliko je to god moguće.Ispravan omjer pH

Kao što je naglašeno, potpuno je nemoguće da se rak pojavi u nekoj osobi koja se zdravo hrani, pije puno čiste vode i vježba.

Da biste se ispravno hranili, osigurajte si 60% alkalnu prehranu i izbjegavajte proizvode koji su u većini kiseli, kao što su gazirana pića, slatkiši, brza hrana.

Ne zloupotrebljavajte sol te je koristite što je manje moguće.

Ako ste bolesni, idealno je da vam ishrana bude 80% alkalna.

Imate li karcinom, savjet je da alkalizirate tijelo što je više moguće. To možete postići uz pomoć prehrane, vježbe, izbjegavanja stresa i dodatnog unosa klorofila.Mišljenja stručnjaka

“Sve takozvane prirodne smrti nisu ništa drugo nego terminalna točka zasićenosti tijela kiselošću“, – George W. Crile iz Clevelanda, jedan od najpriznatijih kirurga na svijetu.

“Nisu važna bezbrojna imena bolesti, nego činjenica da one sve proizlaze iz osnovnog uzroka: previše kiselosti u tijelu.” – Dr. Theodore A. Baroody, knjiga “Alkaliziraj ili umri” (“Alcalize or Die”):

“Povećana zakiseljenost organizma uzrok je svih degenerativnih bolesti. Ako dođe do poremećaja ravnoteže i organizam započne skladištiti kiselost i toksine u većoj mjeri nego što ih može izlučiti, onda se javljaju bolesti.” – dr. Robert O. Young.
ENGLISH (my every post has a version in English)  Read it !  

The truth about cancer finally discovered

The basic cause of cancer was officially unveiled prior to 1923, and inventor in 1931 for that won the Nobel Prize in medicine. Very few people in the world know about it, because the truth has unfortunately hidden from the public.

In 1931, German scientist Otto Heinrich Warburg (1883 1970). Received the Nobel Prize for the discovery of the basic causes of cancer. Dr. Warburg discovered that cancer is the result of an anti-physiological way of life.

Anti-physiological diets (with food that is acidifying) and physical inactivity body creates an acidic environment poorly oxygenated.

Cellular acidity displaces oxygen, and oxygen deficiency in the cells creates an acidic environment.

Dr. Warburg said: "The lack of oxygen and acidity are two sides of the same coin: if someone has one, has another".

If you have too high acidity, automatically will be missing oxygen in the body; if you lack oxygen you will have acidified organism. The acidic environment is an environment without oxygen.

"You take away if healthy cell 35% of its oxygen, you can convert it into a cancer cell for only two days," claimed Dr. Warburg.

"All normal cells have an absolute need for oxygen, but cancer cells can live without it. This is a rule without exception ".Tumor tissues are acidic, while healthy alkaline

In his work "The metabolism of tumors," Dr. Warburg showed that all carcinogenic forms fulfill two basic conditions: blood acidity and hypoxia (lack of oxygen).

He discovered that tumor cells are anaerobic (do not breathe oxygen) and can not survive in the presence of high concentrations of oxygen.

Tumor cells can survive only with the help of glucose in the environment without oxygen.

Therefore, cancer is nothing but a defense mechanism, which our cells use to survive in an acidic environment without oxygen.

Healthy cells live in the alkaline environment full of oxygen, which enables their normal functioning. Tumor cells living in the acidic environment poor in oxygen.Acidity and alkalinity of the body depends on the food

Having completed the process of digestion, food, depending on their nutritional profile, creates conditions of acidity or alkalinity in the body.

In simple terms, the alkalinity of the body depends on what we eat.

Acidic or alkaline condition is measured by the pH scale of 0-14, where 7 is neutral zone. From 0 to 7 is acidic, and 7 to 14 is alkaline.

Our cells that could function successfully, should have a slightly alkaline pH, slightly above the seventh

When a healthy individual and blood pH is between 7.40 and 7.45.

Blood is constantly regulates itself to prevent inflammation in the metabolic acidity.

However, some food and acidified blood pollutes the body.Food that is acidifying the body

* Refined sugar and all its derivatives. Of all the worst, because there is no protein, fat, vitamins, minerals not only refined carbohydrates, which damages the pancreas. Its pH was 2.1 (very acidic).

* Meat (all types)

* Animal products - milk and cheese, cream, yogurt etc.

* Refined salt

* Refined flour and all its derivatives such as pasta, cakes, biscuits and so on.

* Bread

* Margarine

* Caffeine

* Alcohol

* Tobacco* All industrially processed and canned foods, which contain preservatives, artificial colors, flavors, stabilizers, etc.

* Antibiotics and generally all drugsFoods that alkalizes

* All raw vegetables. Someone is sour in taste, but in the body changes and becomes alkaline.

* Fruit. For example, lemon inside the body has a very high degree of alkalinity. (Do not be fooled by its very sour taste).

* Almonds. They are very alkaline.

* Whole grains: the only alkalizing grain is millet. All other grains slightly acidic, but the ideal diet should be a certain percentage of acidity and should eat and some crops. All grains should be eaten cooked.

* Med. It has a very high alkalinity.

* Chlorophyll. Green plants contain chlorophyll which is very alkaline.

* Water. It is important for the production of oxygen. Always stay well hydrated, drink small sips of water throughout the day.

* Exercise. Exercises help maintain the alkalinity of the body because they give oxygen throughout the body. Sedentary lifestyles destroys life.Chemotherapy does not cure but worsens the acidity of the body

Chemotherapy is acidifying the body to the extent that it has to resort to alkaline reserve of the body, in order to neutralize the acidity of sacrificing minerals (calcium, magnesium, potassium) embedded in bones, teeth, limbs, nails and hair.

For this reason, we notice changes in people receiving chemotherapy, including hair loss.

Other drugs may also worsen the acidity of the body, so they should be avoided as much as possible.The correct ratio pH

As pointed out, it is quite impossible that the cancer appears in a person who is healthy food, drinking plenty of pure water and exercise.

To be properly fed, make sure you 60% alkaline diet and avoid products that are in the most acidic, such as fizzy drinks, sweets, fast food.

Do not abuse the salt and use as little as possible.

If you are sick, it is ideal that you eat a 80% alkaline.

Do you have cancer, the advice is to alkalize the body as possible. You can accomplish this with the help of diet, exercise, avoiding stress and additional entries chlorophyll.Expert opinions

"All the so-called natural death are nothing but the terminal point of saturation, body acidity" - George W. Crile of Cleveland, one of the most surgeons in the world.

"Not important countless names of diseases, but the fact that they all stem from the basic cause: too much acidity in the body." - Dr. Theodore A. Baroody, book "Alkaliziraj or die" ("alcaliz or Die"):

"Increased acidification of the body is the cause of all degenerative diseases. If there is a balance disorder and the body begins to store toxins and acidity to a greater extent than they can excrete, then occurring diseases. "- Dr. Robert O. Young.

Nema komentara:

Objavi komentar