ponedjeljak, 16. ožujka 2015.

IDEALNO VRIJEME ZA TRUDNOĆU I RAĐANJE ??? ZDRAVA MAMA-SRETNA BEBA----- IDEAL TIME FOR PREGNANCY AND CHILDBIRTH ??? HEALTHY MOM-HAPPY BABYPostoji li idealno vrijeme za majčinstvo ili je to individualno i ovisi od osobe do osobe i životnih okolnosti? To najbolje zna naša čitateljica Klaudija koja je napisala: "Prvo dijete rodila sam s 23, drugo 24, treće 43. Svako doba ima svoje čari". Plodnost je najveća u dvadesetima. Iako su prema stajalištu ginekologa idealne godine za rađanje dvadesete, mnoge žene u tim godinama još nisu spremne za roditeljstvo. "Razdoblje visoko kvalitetne reprodukcijske sposobnosti žene je između 18. i 38. godine života, nakon koje dolazi do pada mogućnosti začeća, ali i iznošenja trudnoće, odnosno povećanja rizika od spontanog pobačaja. Ulaskom u 40-e oplodna moć žene bilježi još dramatičniji pad". Pobornice roditeljstva u što mlađoj dobi tvrde da je ipak priroda odredila da su rane dvadesete najbolje vrijeme za prvu trudnoću, jer ako dugo čekaju s odlukom o majčinstvu, mnoge žene suoče se s poteškoćama sa začećem. Za neke je pravo vrijeme kasnije. Kada se govori o razlozima zašto se neke žene odlučuju za trudnoću tek u kasnim tridesetima ili čak četrdesetima, najčešće se navodi financijska stabilnost i zrelost osobe za koju se smatra da dolazi tek s godinama. Čitateljica Marina podijelila je svoje iskustvo: "U ranim 20-ima prioriteti su mi bili završiti faks i zaposliti se. U 25-oj sam upoznala njega, hodali smo godinu dana i odlučili zajedno živjeti. Putovali smo, zabavljali, stvorili financijsku stabilnost i nakon sedam godina veze odlučili smo se na dijete. Netko će reći da smo predugo čekali, ali ne žalim ni za čim. Svako ima svoje idealno vrijeme". Dugo školovanje, nemogućnost nalaženja stalnog posla, ali i partnera te emocionalna nespremnost na roditeljstvo neki su od razloga koji utječu na odgađanje trudnoće. Čitateljica Daniela napisala je da ima 40 godina i da je prvi put je trudna: "Mislim da ne postoji idealno vrijeme za trudnoću. Svaka je trudnoća, kao uostalom i svaka žena, priča za sebe. Prvi put sam trudna, imam 40 godina i ovo je vrijeme za mene idealno. Koliko god patetično zvučalo osluškuj svoje srce i organizam i znat ćeš kad je pravo vrijeme". Odgovornost nema veze s godinama. Mnoge žene ipak smatraju da je bolje prije nego kasnije. Što vi mislite kada je najbolje vrijeme za majčinstvo? Podijelite svoje iskustvo i mišljenje u raspravi "Koje je idealno vrijeme za trudnoću?


ENGLISH VERSION:


Is there an ideal time to motherhood or it is individual and depends from person to person and life circumstances? It is best known by a reader of Claudia who wrote: "The first child was born I with 23, second 24, third 43 Every age has its charms". Fertility is the largest in the twenties. Although the opinion of gynecologists ideal year for the birth of the twentieth, many women in this age are not yet ready for parenthood. "The period of high-quality reproductive efficiency of women between 18 and 38 years of age, followed by a decline in ability to conceive, but also the presentation of pregnancy or increase the risk of miscarriage. Entering the 40-e fertilizing power of women captures even more dramatic decline" . The exponents of parenthood at an early age, however, argue that nature intended that the early twenties of the best time for the first pregnancy, because if you wait long with the decision on motherhood, many women face the difficulties conceiving. For some it is the right time later. When we talk about the reasons why some women decide to become pregnant only in his late thirties or even forties, the most frequently cited financial stability and maturity of the person for whom it is considered that only comes with age. Marina reader shares her experience: "In the early 20's priorities were my complete and fax a job. In the 25th I met him, we walked a year and decided to live together. We traveled, entertained, create financial stability and after seven years to do, we decided on a child. Some will say that we wait too long, but I do not regret anything. Everyone has their ideal time. " Long education, inability to find a permanent job, but also partners and emotional unwillingness to parenthood are some of the reasons that affect delaying pregnancy. Reader Daniela wrote that there 40 years and the first time she was pregnant: "I do not think there is an ideal time for pregnancy. Every pregnancy, just like every woman, a story in itself. The first time I was pregnant, I am 40 and this is the perfect time for me. No matter how pathetic it sounded listen for your heart and body and you'll know when the time is right ". Responsibility is not about age. Many women, however, feel that it is better sooner than later. What do you think the best time for motherhood? Share your experience and opinion in the debate "What is the ideal time for pregnancy?

Nema komentara:

Objavi komentar