ponedjeljak, 20. travnja 2015.

ANTWERPEN,BELGIJA-GRAD DIJAMANATA,NAJKVALITETNIJE ČOKOLADE,PIVA,BUTIKA,HOTELA I VELIKA EUROPSKA LUKA NA RIJECI SCHELDI--------ANTWERP,BELGIUM-TOWN OF DIAMONDS,HIGHEST QUALITY CHOCOLATES,BEER,BOUTIQUES,HOTELS AND LARGE EUROPEAN PORT ON SCHELDE RIVER.
Atwerpen je smješten u Flandriji (Nizozemsko-govorno područje Belgije). Antwerpen je elegantan, kulturni grad i drugi po veličini u Belgiji. Zajdeno sa gradovima Bruges i Bruxelles, Antwerpen čini trio velikih belgijskih gradova. Međutim, ako je ovo vaš prvi posjet Belgiji nećete biti razočarani, Antwerpen nudi u izobilju uživanje u finoj umjetnosti, kulturi, mode, pa čak i dijamantima.

Velike luke sjeverozapadne Evrope locirane su u blizini ušća većih ili manjih rijeka. Hamburg   na Elbi, Bremen na Wezeru, Amsterdam na Amstelu, Rotterdam na Maas-u, a Antwerpen na Scheldi. Rijeke se u blizini svojih ušća u more proširuju u takozvane estuarije, i to su najzgodnije lokacije za izgradnju luka.Antwerpen je najveći belgijski lučki grad.

To je i glavni grad belgijskog entiteta Flandrije, centar istoimene provincije. Antwerpen je veliki grad, broji oko pola miliona stanovnika, a metropolitsko područje 1, 2 miliona. U širem smislu grad je poznat kao najveći svjetski centar obrade dijamanata, i kao grad sa velikom jevrejskom populacijom. Antwerpen je poslije Pariza i Londona grad u Zapadnoj Evropi sa najvećim brojem Jevreja. Oni u stvari i drže dijamantski kvart ovog grada.

Kada se prošeta glavnom trgovačkom ulicom ovog grada, ulicom De Meir, shvati se koliko je to bio bogat grad. Da podsjetim da je Belgija imala veliku koloniju Kongo, a Kongo je jako bogat dijamantima. U Antwerpenu se prvi put na svijetu rodila berza (burza), a grad ima izvanredno bogatu trgovačku tradiciju. Prelijepe palate pružaju se sa obje strane ulice Meir, koja spaja stari istorijski centar (Grote Markt) sa Centralnom Stanicom. U prizemlju ovih palata, čije su fasade bogate skulpturama i ukrasima, nalaze se veoma ukusne i velike prodavnice tekstila. Antwerpen je raj za shoping, i po tome je daleko ispred holandskih velikih gradova. Atwerpen je poznat po modnim kucama, i Modnoj Akademiji.

Grad ima veoma široke avenije, parkove, a veoma je poznat antwerpenski ZOO. Stari grad se odlikuje izvanredno koloritnom flandrijskom arhitekturom.Sama Centralna stanica je arhitektonski spomenik za sebe. Antwerpen je i grad čuvenog flandrijskog slikara Rubensa.

U gradu je tridesetih godina napravljen prvi veliki neboder u Evropi. Neboder visok 97 metara dominira centrom grada, i iako je za današnje prilike poprilično ružan, on je postao jedan od simbola grada. Zovu ga Boerentoren (Seljački toranj), Bilo je čak inicijativa da se oblakoder sruši. U gradu postoji ipak veća građevina od ovoga tornja, a to je toranj katedrale Onze Lieve Vrouw. Ovaj toranj prelijepe crkve u starom centru visok je 130 metara. Crkva je od nebodera udaljena 123 metra, koliko iznosi i visina crkvenog tornja.

U Antwerpenu se govori holandski (flandrijski naglasak), a postoje velike grupe koje govore turski, arapski, hebrejski, francuski. Vecina stanovnika su po religiji katolici,. Ima veoma veliki broj crkvi, a i sinagoga.

Odaberite ga obavezno kao jedan od Vaših izleta i upoznajte sve najbolje od Antwerpen. Antwerpen je rodni grad klasičnih slikara kao što su Rubens i Van Dyck i djela tih baroknih umjetnika mogu se vidjeti u Kraljevskom muteju Fine umjetnosti. Obožavatelji Rubensa mogu posjetiti njegovu kuću koja je obnovljena.

Antwerpen je svijetski grad dijamanata. 85% svjetskih dijamanata su obrađeni baš u ovom gradu. Posjetite muzej dijamanata i uživajte u ovim jedinstvanim draguljima. Ljubitelji mode doći će na svoje u samom centru grada koji vrvi od butika.

Nemojte napustiti ovaj grad ako ne kušate belgijsko pivo, i i za suvenir kupiti jednu od mnogobrojnih finih belgijskih čokolada.ENGLISH VERSION:


Atwerpen is located in Flanders (Dutch-speaking region of Belgium). Antwerp is an elegant, cultural city and the second largest in Belgium. Trials together with the cities of Bruges and Brussels, Antwerp makes a trio of major Belgian cities. However, if this is your first visit to Belgium will not be disappointed, Antwerp offers plenty to enjoy in the fine arts, culture, fashion, and even diamonds.

Large ports of northwestern Europe are located near the mouths of larger or smaller rivers. Hamburg on the Elbe, Bremen on Wezer, Amsterdam Amstel, Rotterdam at the Maas-in, and Antwerp on the Schelde. River near its confluence with the sea extend the so-called estuaries, and these are the most convenient locations for the construction luka.Antwerpen is the largest Belgian port city.

It is also the capital of the Belgian entities of Flanders, center of Kerman province. Antwerp is a great city, has about half a million people, and the metropolitan area of ​​1, 2 million. In a broader sense, the city is known as the world's largest diamond processing center, and as a city with a large Jewish population. Antwerp after Paris and London city in Western Europe with the largest number of Jews. They in fact hold the diamond district of the city.

When you walk in the main shopping street of the city, street De Meir, understand how it was a rich town. To remind that Belgium had a large colony of Congo and Congo is very rich in diamonds. In Antwerp the first time in the world was born stock market (stock exchange), and the city has a remarkably rich trading tradition. Beautiful palaces are provided on both sides of the street Meir, which connects the old historic center (Grote Markt) to the central station. On the ground floor of the palace, whose facade rich sculptures and ornaments, are very tasty and large textile shop. Antwerp is a paradise for shopping, and it is far ahead of the Netherlands' major cities. Atwerpen is famous for its fashion houses, and the Fashion Academy.

The city has a very wide avenues, parks, and it is very famous Antwerp Zoo. The old town is distinguished by its coloring Flanders arhitekturom.Central station is an architectural monument for himself. Antwerp is a city famous Flemish painter Rubens.

The city is the thirties made the first major skyscraper in Europe. Skyscraper high 97 meters dominates the city center, and although it is today, it is quite ugly, he became one of the symbols of the city. They call it Boerentoren (Rural Tower), and there were also initiatives to skyscraper collapses. In the city there are still major building of this tower, which is the cathedral tower Onze Lieve Vrouw. This tower beautiful church in the old town is 130 meters high. The church is of a skyscraper 123 meters away, which is the height of the church tower.

In Antwerp Dutch-speaking (Flemish accent), and there are large groups that speak Turkish, Arabic, Hebrew, French. Most of the inhabitants are Catholic by religion ,. It has a very large number of churches, and synagogues.

Select it mandatory as one of your trips and get to know all the best of Antwerp. Antwerp is the hometown of classical painters such as Rubens and Van Dyck, and works of these Baroque artists can be seen at the Royal Fine Arts muteju. Rubens Fans can visit his house which has been restored.

Antwerp is the world's diamonds city. 85% of the world's diamonds are processed exactly in this city. Visit the Museum of diamonds and enjoy these jewels, unique. Fashionistas will enjoy in the city center which is full of boutiques.


Do not leave this town if you do not taste the Belgian beer, i for a souvenir to buy one of the many fine Belgian chocolate.


PHOTOS:Nema komentara:

Objavi komentar