nedjelja, 30. kolovoza 2015.

REKORDNA POSJETA NA PANONSKIM JEZERIMA U TUZLI,BOSNA I HERCEGOVINA-----THE RECORD ATTENDANCE AT THE PANNONIAN LAKES IN TUZLA,BOSNIA AND HERZEGOVINA


Kako smo i prije pisali,Panonska jezera u Tuzli su velika turistička atrakcija,ne samo na području Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine,već i širom Evrope.Naime,danas je oboren rekord posjeta na Panonskim jezerima u Tuzli. Broj posjeta je danas prešao 400 000 i neće stati jer nas očekuje lijepo i toplo vrijeme,tako da će broj posjeta još više rasti,vjerovatno do pola miliona posjetioca. Naime,u 2012.godini na Panonskim jezerima u Tuzli je zabilježen rekordan broj posjeta od 370 000 posjetitelja. Ova 2015.godina ostaće zabilježena kao godina sa najviše posjeta. Ukoliko još niste posjetitli Panonska jezera u Tuzli,iskoristite ovo lijepo i toplo vrijeme i osjetite sve čari Panonski jezera.Dobrodošli !


ENGLISH VERSION:

As we wrote earlier, the Pannonian lake in Tuzla are a big tourist attraction, not only in the area of Tuzla Canton and Bosnia and Herzegovina, but also around the Europe. Today surpassed the record of visits to the Pannonian lakes in Tuzla. Number of visits today crossed the 400 000 and will not stop because we expect a nice and warm weather, so the number of visits continue to grow, probably by half a million visitors. Specifically, in 2012 the Pannonian lakes in Tuzla has recorded a record number of visits of 370 000 visitors. This 2015 will continue to be recorded as the year with the most visits. If you have not yet visited the Pannonian lake in Tuzla, make this nice and warm weather and feel the magic of Pannonian lakes.Welcome!ponedjeljak, 6. srpnja 2015.

NEĆEMO EUROPSKU UNIJU ! HOĆEMO JUGOSLOVENSKU UNIJU !


Braćo Jugosloveni svi vidite šta je ustvari ova "Europska Unija", jedno veliko ništa,tj.sve za njih,a ništa za nas,pogotovo nas ovako usitnjene... Jugoslavija je bila jaka država i svi u svijetu su to znali,i najbolje bi nam bilo da se udružimo i formiramo JUGOSLOVENSKU UNIJU i da budemo ponovo jaki u svemu kao nekad,jer realno gledajući ukoliko želimo biti jaki moramo zajedno.

Na krilima stare slave,poučeni svim pozitivnim i negativnim stvarima i događajima trebamo se udružiti i biti jaki i zauzeti mjesto u jugoistočnoj Evropi koje nam i pripada,a to je da budemo motor Evrope u svim segmentima!

Davno jedan čovjek reče : "Jebo državu koja nema 20 miliona stanovnika" !  Oprostite na vulgarnosti,ali ovo je čista istina !  Razmislite malo o ovome...

Pozdrav svima od Vardara do Triglava i od Đerdapa pa do Jadrana !


petak, 12. lipnja 2015.

U 3 DANA RIJEŠIO PROBLEM SA PROŠIRENIM VENAMA----------HE SOLVE THE PROBLEM WITH VARICOSE VEINS IN 3 DAYS“Probao sam doslovce sve i ništa nije pomoglo, sve dok nisam ‘otkrio’ stari lijek koji je doslovce dostupan u svakom domaćinstvu. I što je najvažnije pokazao se djelotvoran u samo tri dana!

U poplavi razno-raznih alternativnih načina liječenja pojedinih bolesti, još uvijek su najučinkovitija prirodna rješenja. Jedno tako probao je i naš prijatelj nakon niza godina u kojima nisu pomagale nikakve terapije niti farmaceutski proizvodi.

Proširene vene danas predstavljaju jedan od najčešćih medicinskih problema, bolesti, ali i estetskih nedostataka koji pogađa iznimno veliki broj ljudi. Osim toga proširene vene na nogama mogu uzrokovati i ozbiljne zdravstvene posljedice: otok, bol, upalu i svrbež te promjenu boje kože od ružičasto crvene do tamno smeđe. Na zahvaćenom dijelu noge često se otvaraju rane koje sporo ili nikako ne zacjeljuju, a posljedice za lokalno tkivo su dramatične. Budući da je za sve te promjene najodgovornija slabo pokretna, statična krv, njezino kontrolirano odstranjivanje za pacijenta predstavlja najbolje terapijsko rješenje.

Zadnjih godina na tržištu se nude brojna terapijska rješenja od laserskog i ultrazvučnog uklanjanja, zatim primjene akupunkture do hirurškog i uklanjanja pomoću pjene tzv. UGFS metodom. No iz iskustva pacijenata dobro je poznato kako nijedno od ovih rješenja nije trajno, a jasno nije ni jeftino u privatnim specijaliziranim klinikama, pa se problem nakon nekoliko godina ponovno pojavi. I onda se cijeli postupak mora ponoviti što jasno iziskuje i nove troškove.

Inače, do proširenih vena dolazi kada zalisci u venama, koji spriječavaju povratni tijek krvi ne rade kako treba. Krv zaostaje na pojedinim mjestima tako da se vene i obližnje kapilare šire i otiču propuštajući krv u okolno tkivo. Proširene vene javljaju se obično na nogama gdje su vene blizu površine a prepoznatljive su po plavičastim prugama, mrežastim mrljama ili čvorovima koji mogu narasti do veličine oraha.

Od proširenih vena boluje oko 15% ljudske populacije, a čak četiri puta više obolijevaju žene. Uzroci su različiti, a kao prevenciju preporučava se barem pola sata dnevno umjerene aktivnosti (šetnja, vježba, bicikl). Trebalo bi nositi kompresivne čarape te uzimati ljekovito bilje u obliku gelova, krema ili čajeva od divljeg kestena, divlje ljubičice, borovnice, kupine, sjemena crnog grožđa i sl.

Međutim našem prijatelju ništa nije pomagalo. Sve je probao, no zadnjih godina stanje mu je bilo sve gore i gore. Ali samo do prošlog vikenda kada je slučajno doznao za stari prirodni lijek. Primijenio ga je kod kuće, jer je lako dostupan i nakon dva dana bio je “novi čovjek”. Na njegovim nogama proširene vene su doslovce nestale. Koliko dugo – ne zna, ali ako se ponovno javi problem sada barem zna lijek, a da to nije hirurški nož.

Dakle problematično mjesto na nozi treba jednostavno obložiti listovima svježeg zelja, odnosno kupusa i sve to omotati najbolje prozirnom folijom koja čvrsto drži poput zavoja. Takav oblog treba držati dva do tri dana, povremeno promijeniti – ne prečesto i problem će biti riješen. Možda ne trajno, ali daleko je jednostavnije i jeftinije posegnuti za nečim tako dostupnim za razliku od skupih i kompliciranih tretmana kakvi se nude na tržištu.

Uostalom savjet našeg prijatelja je – “Probajte ništa ne košta i ništa nećete izgubiti, a samo ćete se iznenaditi”. I jasno uštedjeti i vrijeme i novac.


ENGLISH VERSION:


"I've tried literally everything and nothing helped until I 'discovered' old drug that is literally available in every household. And most importantly proved to be effective in only three days!

Flooding For various alternative ways of treating certain diseases are still the most effective natural solutions. One tried so is our friend, after years in which not help any therapy or pharmaceuticals.

Varicose veins are representing one of the most common medical problems, diseases, and aesthetic defects affecting very large numbers of people. In addition varicose veins in the legs and can cause serious health consequences: swelling, pain, inflammation and itching and skin color changes from pink-red to dark brown. On the affected leg often open wounds that slowly or not heal, and the consequences for local tissue are dramatic. Since it is for all these changes the most responsibility poorly mobile, static blood, its controlled removal of the patient represents the best therapeutic solution.

In recent years, the market offers many therapeutic solutions of laser and ultrasonic removal, then the application of acupuncture to surgery and removal by means of the so-called foam. UGFS method. But the experiences of patients is well known that neither of these solutions is not permanent, but clearly did not bargain in private specialized clinics, but the problem after several years reappears. And then the whole procedure must be repeated that clearly require new costs.

Otherwise, to varicose veins occur when the valves in the veins, which prevents the return flow of blood not working properly. Blood lags in some places so that the veins and nearby capillaries expand and swell letting blood into the surrounding tissue. Varicose veins occur usually in the legs where the veins close to the surface and are recognizable by the bluish stripes, mesh patches or nodules that may grow to the size of a walnut.

From varicose veins affects about 15% of the human population and four times more women suffer. The causes are varied, and as prevention recommends at least half an hour a day of moderate activity (walking, exercise bike). You should wear compression stockings and taking herbs in the form of gels, creams, or teas from horse chestnut, wild violets, blueberries, blackberries, red grape seeds and the like.

But our friend did not help. All tried, but in recent years his condition was getting worse and worse. But only until last weekend when he accidentally learned of the old natural remedy. He applied it at home, because it is easily available and after two days was the "new man". At his feet, varicose veins are literally disappeared. How long - do not know, but if the problem occurs again now at least know the drug, and that it is not a surgical knife.

So troublesome spot on the leg should be easily covered with leaves of fresh cabbage, and cabbage and all the best to wrap plastic wrap that holds the like bandages. Such coverings should hold the two to three days, occasionally change - not too often and the problem will be solved. You may not be permanent, but it is far easier and cheaper to reach for something as accessible as opposed to costly and complicated treatments such as are offered in the market.

After the advice of our friends is - "Try it costs nothing and you will not lose anything, but you'll just be surprised." And clearly save both time and money.

srijeda, 3. lipnja 2015.

METODE KONTRACEPCIJE-KONTRACEPCIJA-------------BIRTH CONTROL AND CONTRACEPTIONKONTRACEPCIJA

Kontracepcija obuhvata sve metode koje sprečavaju nastanak neželjene trudnoće.

Kontracepcijske metode najvjerovatnije postoje koliko i ljudski rod. U nekim dijelovima svijeta primjenjuju se normalno, dok u nekim još uvijek postoje predrasude, što iz vjerskih razloga što iz straha i neznanja.
Prema načinu djelovanja djelimo ih na barijerna sredstva, hormonske metode, materične uloške, hirurške metode, prirodne metode i postkoitalnu zaštitu.

Pošto nema "savršene" metode izbor kontracepcije će biti neka vrsta kompromisa. Sigurnost i djelotvornost su vjerojatno najvažniji faktori, a nekima je važna i njihova praktičnost, dostupnost i cijena.

Pri izboru metode važno je biti informiran o njenim prednostima i nedostacima, mogućim popratnim efektima, djelotvornosti zaštite od trudnoće i spolno prenosivih infekcija, te o pravilnom načinu upotrebe. Potrebno je uzeti u obzir i vašu dob, zdravstveno stanje, koliko često imate spolne odnose, te lične stavove i uvjerenja.

Najbolje bi bilo konsultovati se s ljekarom koji će vam pomoći u donošenju odluke, a za neke metode je ljekarski pregled obavezan.

 1 - Prirodne metode kontracepcije

 2 - Kontracepcijske (hormonske) pilule

- kombinirana pilula

- pilula samo s progestagenom

 3 - Kontracepcijski flasteri

 4 - Kontracepcijska injekcija

 5 - Kontracepcijski implantati

 6 - Spermicidna sredstva

 7 - Dijafragme i cervikalne kapice

 8 - Muški (prezervativi) i ženski (femidom) kondomi

 9 - Unutarmaternični uložak (spirala)

 10 -Unutarmaternični sistem

 11 -Sterilizacija muškaraca i žene

 12 -Hitna kontracepcija (pilula za dan poslije)ENGLISH VERSION:


BIRTH CONTROL

Birth Control covers all methods that prevent the formation of unwanted pregnancy.

Birth control methods are likely as the human race. In some parts of the world apply to normal, and in some there are still prejudices, which for religious reasons or fear and ignorance.
According to the mode of action we share them on the barrier means, hormonal methods, pessaries, surgical methods, natural methods and post-coital protection.

Since there is no "perfect" choice of contraceptive methods will be some sort of compromise. The safety and efficacy are probably the most important factors, and others is important and their convenience, availability and price.

In selecting the method, it is important to be informed about its pros and cons, possible side effects, the effectiveness of protection against pregnancy and sexually transmitted infections, as well as the proper method of use. It is necessary to take into account your age, state of health, how often you have sex, and personal views and beliefs.

It would be best to consult with a doctor who will help you in making a decision, and for some methods of the medical examination required.

 1 - Natural Family Planning

 2 - Birth control (hormonal) pills

- Combined pill

- Pills only with progestogen

 3 - Contraceptive patches

 4 - Contraceptive Injection

 5 - Contraceptive Implants

 6 - Spermicides

 7 - The diaphragms and cervical caps

 8 - Men (condoms) and female (femidom) Condoms

 9 - Intrauterine device (coil)

 10 -Intrauterine system

 11 -Sterilization men and women

 12 -Emergency contraception (pills for the day after)

ponedjeljak, 1. lipnja 2015.

COCA COLA IS VERY BAD FOR YOUR HEALTH !!! ----------- COCA COLA JE VEOMA LOŠA ZA VAŠE ZDRAVLJE !!!


A few years ago in Greece, the researchers conducted a study on the impact of soda on the human body. In particular, the influence of two or more liters of soda a day to human health. The results that were obtained are at least great, even more so we can safely say that they are very stunning. Too much caffeine you drink contains this affects the uneven heartbeat, and too much fructose causes the occurrence of diarrhea. In addition, too much sugar can lead to diabetes of the second type (type two), cavities and problems with metabolism. Additionally it is difficult to circumvent the fact that the intake of excessive amounts of soda in the daily diet increases the risk of osteoporosis, gastrointestinal problems and kidney problems.
How many times have we told ourselves: "A glass of cola will not do any harm!". Are we aware that the problems in our body causes exactly this magic potion? The answer is very simple, but unfortunately we are not aware of what is causing all this only "one glass". We will never stop at one glass, which will help in continuing to present a little better, you get to know a reason why we can not stop at one glass. Excessive consumption of Coca-Cola, leading to weakening of the bones, to irregular heartbeat, and can cause problems with muscle. Excessive intake of Coca-Cola directly affects the muscles, resulting in a reduction of potassium in the blood, which causes problems with the development and operation of the muscles. A large amount of caffeine you drink contains this affects the abnormal heartbeat, that is. accelerate its work.

Carbonated beverages include:
Glucose
Fructose (which causes diarrhea)
Caffeine (largest cause uneven heartbeat)


Artificial sweeteners

Several consumers who have ceased to consume carbonated drinks have achieved full recovery, but are still prone to certain diseases. Although manufacturers reduce intake or the amount of sugar in drinks, the problem is not solved. The larger problem is the artificial sweeteners. Through concrete example will explain the problem of artificial sweeteners. We are all consumed or at least heard of the "Coca-Cola" or rather drink without sugar. Is it really so? Maybe it is sugar-free, with no real sugar, but how is it that the said beverage tastes the same as regular "Coca-Cola"? This "non-sweet drink" provokes an even greater desire for sweet substances. What if no sugar? Simply, artificial sweeteners and mentally, and physically increase the desire for sweets. Studies have shown that people who use artificial sweeteners thicker than those using ordinary sugar. It is scientifically proven that the artificial creation of dopamine addictive and thus thicker. From the Croatian branch of "Coca-Cola" have confirmed that children under the age of twelve (12) years of age should not consume "Coke" because of its harmful content. In addition to water, carbon dioxide (CO2) is the most common ingredient. He encourages belching, and results in bloating of the stomach. The fact that we had a drink with "zero calories" look thicker than usual, because our stomach is inflated. The "Coca-Cola" is the acid that stimulates production of serotonin, and legions of neurotransmitters and dopamine. In this way, "Coca-Cola" has a similar effect as infatuation. This acid is referred to as "Phenylalanine". For a liter of soda puts the dose of aspartame. Aspartame is an artificial sugar, potentially smrtonosti agent, that the Pentagon once considered biochemical weapons, and today is very widespread in the diet. The aforementioned sweetener is 160-200 times sweeter than sugar, and liter "Zero Cole" we have about 100 milligrams of the above sweeteners. The said sweetener is in use from 1981 entitled "Equal and NutraSwet".


The colors used in the carbonated drink


Caramel E150d or sulpite ammonia caramel, really has nothing to do with the right of caramel. This is only a color, and is produced chemically, specifically the processing of sugar cane or beet. This and similar dyes are used in beer, artificial dark bread, chocolate pastries, ice creams, sauces, whiskey, wine and so on.
The problem that occurs in the production is maintaining the same quality product and how to get them to drink constantly keeps in top potions without which you can not? If you thought that the Coca Cola kept in the dark and cool room, you're wrong. The answer is very simple and very vicious. To maintain the high quality drinks are used acid called stabilizers. One such acid is the "Ortho" acid. It is the stabilizer of the third keeps the quality of drinks at a high level. The maximum level that can be found in one liter of beverage is 700 milligrams, and "Zero Cola" is 400 milligrams. This acid has a very detrimental effect on our teeth, namely its low pH causes erosion of the teeth.


Hazardous ingredients in Coca Cola

The original recipe for Coca Cola is one of the best kept secrets. Safe with handwritten original recipe of Coca-Cola at the end of last year has been transferred from the bank Sun Trust in Atlanta, where he guarded from 1925, the museum World of Coca-Cola also in Atlanta (state Georgia). According to the company, residents of more than 200 countries each day buy 1.7 billion product brand Coca-Cola. What are all placed in the coke know only manufacturers. According to what is available to us on the labels of most of these ingredients challenges various types of addiction.


In short, we will present a list of ingredients, "Coca-Cola Zero" and their effects on the body:

1st phenylalanine increases hormone satisfaction and affects the secretion of serotonin that is a hormone that causes addiction, and so she is our assertion of only one glass that does not hurt anyone this thesis is overthrown.
Second Sodium ciklomat- E952- This is an artificial sweetener that is banned in 1969, as it formed a carcinogenic substance in the body
Third phosphoric acid- E338- this acid binds magnesium, and calcium, and thus reduces the density of the bone and creates salts that are not absorbed. In addition, this acid is precipitated and the formation of tartar, as well as renal disease
Acesulfame K 4th E950- And this is a kind of artificial sweetener, he is also suspected to be carcinogenic, but before starting the use is not enough-tested.
5th Caffeine - affects rapid heartbeat
6th Aspartam- E951- and this is also a kind of sweetener which is FDA classified as "non-hazardous" However, it is "only" harmful to the brain and suspected of causing cancer in the same.
7. Sodium citrate species regulator taste, but in effect it represents an anesthetic for language and an anticoagulant. The question is if this is an anesthetic, what is the taste of the drink without it, as an ingredient?
8. Sodium benzoat- E211- this kind is a preservative, which may react with vitamin C in this reaction leads to the formation of benzene, which are carcinogenic properties known to us. This ingredient in children affects the reduction of intelligence, it was in 2007: In addition it causes cell damage, because it affects the DNA of mitochondria. The "Coca-Cola" said they will discontinue the use of the above ingredients as soon as finding an adequate replacement.
After all, it seems logical to wonder whether the "Coca-Cola" to be the most popular drink among the population? The sooner you become aware of the dangers that this drink contains before you to preserve your health and the health of your loved ones!


BIH-SRB-CRO

Prije par godina u Grčkoj su istraživači proveli istraživanje o utjecaju gaziranog pića na ljudski organizam. Tačnije, ispitivan je uticaj dva ili više litara gaziranog pića dnevno na zdravlje ljudi. Rezultati do kojih se došlo su u najmanju ruku sjajni, čak šta više slobodno možemo reći da su jako zapanjujući. Prevelika količina kofeina koju ovo piće sadrži utiče na neravnomjeran rad srca, a prevelika količina fruktoze izaziva pojavu proljeva. Osim toga, prevelika količina šećera može dovesti do pojave dijabetesa drugog tipa (tipa dva), karijesa kao i problema sa metabolizmom. Uz sve navedeno teško je zaobići i činjenicu da se unosom prevelike količine gaziranog pića u dnevnoj prehrani povećava rizik od osteoporoze, gastrointestinalnih problema, te problema sa bubrezima.
Koliko puta smo sami sebi rekli: „Čaša cole neće nikome naškodit!“. Da li smo svjesni koje probleme u našem tijelu izaziva upravo taj magični napitak? Odgovor je vrlo jednostavan, a nažalost nismo svjesni šta sve uzrokuje ta samo „jedna čaša“. Nikada nećemo stati na jednoj čaši, a to ćemo vam u nastavku malo bolje predstaviti, upoznati vas s razlogom zašto se ne možemo zaustaviti na jednoj čaši. Preveliko konzumiranje Coca-Cole, dovodi do slabljenja kostiju, do nepravilnog rada srca, i može uzrokovati probleme sa mišićima. Prevelik unos Coca-Cole direktno utiče na mišiće, a za posljedicu ima smanjenje kalija u krvi što uzrokuje probleme sa razvojem i radom mišića. Velika količina kofeina koju ovaj napitak sadrži utiče na abnormalan rad srca, tj. ubrzava njegov rad.

Gazirana pića sadrže:
Glukozu
Fruktozu (koja izaziva proljev)
Kofein (najveći uzročnik neravnomjernog rada srca)


Umjetna sladila

Nekoliko potrošača koji su prestali konzumirati gazirana pića postigli su puni oporavak, ali i dalje su skloni određenim bolestima. Iako su proizvođači smanjili unos odnosno količinu šećera u napitcima, problem nije rješen. Veći problem predstavljaju umjetna sladila. Kroz konkretan primjer ćemo objasniti problem umjetnih sladila. Svi smo konzumirali ili barem čuli za „Coca-Cola Zero“ ili bolje rečeno piće bez šećera. Da li je zaista to tako? Možda jeste bez šećera, bez pravog šećera , ali kako to da je navedeni napitak istog okusa kao i obična „Coca-Cola“ ? Ovaj „neslatki napitak“ izaziva još veću želju za slatkim materijama. Kako ako je bez šećera? Jednostavno, umjetni zaslađivači i psihički, a i fizički povećavaju želju za slatkim. Istraživanja su pokazala da su ljudi koji koriste umjetne zaslađivače deblji od onih koji koriste obični šećer. Naučno je dokazano da umjetno stvaranje dopamina izaziva ovisnost i na taj način deblja. Iz hrvatske podružnice „Coca-Cole“ su potvrdili da djeca mlađa od dvanaest (12) godina ne bi smjela konzumirati „Coca-Colu“ zbog njenog štetnog sadržaja . Osim vode, ugljični dioksid (CO2 ) je najzastupljeniji sastojak. On potiče podrigivanje, te za posljedicu ima nadutost stomaka. Samim tim što smo popili piće sa „nula kalorija“, izgledamo deblje nego obično, jer nam je stomak napuhan. U „Coca-Cola Zero“ se nalazi kiselina koja potiče stvaranje serotonina, i čitave legije neurotransmitera i dopamina. Na taj način „Coca-Cola Zero“ ima sličan efekat kao zaljubljenost. Ta kiselina se naziva „Fenilalanin“. Na litru gaziranog pića stavlja se doza aspartama. Aspartam je vještački šećer, potencijalno smrtonosti agens, koji je Pentagon nekad smatrao biohemijskim oružjem, a danas je veoma raširen u prehrani. Navedeno sladilo je 160-200 puta slađe od šećera, a u litri „Zero Cole“ imamo oko 100 miligrama navedenog sladila. Navedeno sladilo se nalazi u upotrebi od 1981.godine pod nazivom „Equal i NutraSwet“ .


Boje koje se koriste u gaziranom piću


Karamel E150d ili sulpite ammonia caramel, zaista nema nikakve veze sa pravom karamelom. Riječ je samo o boji, a proizvodi se hemijskim putem, tačnije preradom šećerne trstike ili repe. Ova i slična bojila koriste se u pivu, umjetnom tamnom hljebu, čokoladnim pecivima, sladoledima, umacima, viskiju, vinima i td.
Problem koji se pojavljuje u proizvodnji je održavanje istog kvaliteta proizvoda te na koji način postići da se piće stalno drži u vrhu napitaka bez kojih se ne može? Ako ste pomislili da se Coca cola čuva u mračnim i hladnim prostorijama, griješite. Odgovor je vrlo jednostavan i jako zloban. Za održavanje visokog kvaliteta pića koriste se kiseline zvane stabilizatori. Jedna takva kiselina jeste i „Ortofosforna“ kiselina. Riječ je o stabilizatoru uz pomoć kojeg se drži kvalitet pića na visokom nivou. Maksimalna dozvoljena količina koja se smije naći u jednom litru napitka jeste 700 miligrama, a u „Zero Coli“ se nalazi 400 miligrama. Ova kiselina ima jako štetan uticaj na naše zube, tačnije njena niska pH vrijednost izaziva eroziju zubi.


Štetni sastojci u Coca coli

Originalni recept za Coca colu je jedna od najbolje čuvanih tajni. Sef sa ručno ispisanim originalnim receptom Coca-Cole krajem prošle godine prenesen je iz banke Sun Trust u Atlanti, gdje je čuvan od 1925.godine, u muzej World of Coca-Cola takodjer u Atlanti (država Džoržija). Prema podacima kompanije, stanovnici više od 200 zemalja svijeta svakog dana kupe 1,7 milijardi proizvoda marke Coca-Cola. Šta se sve stavlja u Coca colu znaju samo proizvodjači. Prema onome što je nama dostupno na etiketama većina tih sastojaka izazova razne vrste ovisnosti.


Ukratko ćemo vam predstaviti listu sastojaka „Coca-Cole Zero“ i njihovih utjecaji na organizam:

1. Fenilalanin- povećava hormon zadovoljstva odnosno, utiče na lučenje serotonina tj hormona koji izaziva ovisnost, i tako da ona naša tvrdnja od samo jedne čaše koja ne škodi nikome ovom tezom je oborena.
2. Natrij ciklomat- E952- Ovo je umjetni zaslađivač koji je 1969.godine zabranjen, jer formira kancerogenu materiju u organizmu
3. Fosforna kiselina- E338- ova kiselina veže magnezij i kalcij te na taj način smanjuje gustoću kostiju i stvara soli koje se ne absorbiraju. Pored ovoga, ova kiselina izaziva pojavu i stvaranje kamenca, kao i bolesti bubrega
4. Acesulfam K- E950- I ovo je jedna vrsta umjetnog zaslađivača, za njega se također sumnja da je kancerogen, ali prije puštanja u upotrebu nije dovoljno istestiran.
5. Kofein - utiče na ubrzan rad srca
6. Aspartam- E951- i ovo je također vrsta zaslađivača koji je po FDA okarakterisan kao „NEOPASAN“ međutim, on je „samo“ štetan za mozak i sumnja se da izaziva tumor na istom.
7. Natrij citrat- vrsta regulatora ukusa, a ustvari on predstavlja anestetik za jezik i antikoagulant. Postavlja se pitanje ako je ovo anestetik, kakav je ukus pića bez njega, kao sastojka?
8. Natrij benzoat- E211- ovo je vrsta konzervansa, koji može da reaguje sa vitaminom C i u toj reakciji dolazi do stvaranja benzena, čija su kancerogena svojstva svima nama poznata. Ovaj sastojak kod djece utiče na smanjenje inteligencije, utvrđeno je 2007.godine: Osim toga on izaziva oštećenje stanica, jer utiče na DNK mitohondrija. U „Coca-Coli“ su izjavili da će obustaviti upotrebu navedenom sastojka čim pronađu adekvatnu zamjenu.
Nakon svega logičnim se čini zapitati da li bi „Coca-Cola“ trebala biti najpopularnije piće među populacijom? Što prije postanete svjesni opasnosti koju ovo piće sadrži, prije ćete sačuvati svoje zdravlje i zdravlje vaših najbližih!

ITALIJA TRAŽI 13 000 SEZONSKIH RADNIKA IZ BOSNE I HERCEGOVINE,SRBIJE i CRNE GORESezonske radnike u Italiji uglavnom traže za poljoprivredne poslove, poslove u građevinarstvu, rjeđe u ugostiteljstvu. Zarada se plaća prema satu ili količini ubranog voća, uglavnom od tri do 12 eura po satu.

Državljani Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji su zainteresirani za ponudu Italije za sezonske poslove u 2015. će se morati sami obavijestiti o uvjetima. Talijanske vlasti nisu kontaktirale institucije ni agencije za posredovanje pri zapošljavanju u zemljama iz kojih se zainteresirani mogu prijaviti.

Vlada Italije objavila je početkom svibnja poziv za prijavu 13.000 sezonskih radnika iz inozemstva za rad u toj zemlji u 2015. godini, a na popisu 23 zemlje iz kojih se zainteresirani mogu prijaviti su i državljani BiH, Srbije, Crne Gore, prenosi B92.

Sezonske radnike u Italiji uglavnom traže za poljoprivredne poslove (berača voća i povrća), poslove u građevinarstvu, rjeđe u ugostiteljstvu. Zarada se plaća prema satu ili količini ubranog voća, uglavnom od tri do 12 eura po satu, ovisno od poslodavca, lokacije, vrste voća. To su fizički zahtjevni poslovi. U prosjeku se radi minimum 10 sati dnevno, a angažman je u prosjeku oko tri mjeseca.

Ovaj oglas za sezonske poslove objavljen je samo na talijanskom jeziku, na portalu Ministarstva unutarnjih poslova Italije, gdje zainteresirani trebaju popuniti prijavu. To znatno otežava informiranje o poslovima, procedure prijave, provjeru radnih mjesta i uvjeta rada.

Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH objašnjava kako zemlje EU uglavnom primjenjuju praksu da stranci izvan EU zainteresirani za sezonske poslove u zemljama EU sami sebi pronalaze posao preko oglasa koji objavljuju njihove institucije, burze rada ili poslodavci.

"Oni se rukovode pravilom slobodnog tržišta rada, dok bismo mi za naše državljane provjeravali o kakvim radnim mjestima se radi i pod kojim uvjetima će raditi", rekao je Pupić i dodao kako je jako važno da se poslovi traže preko licenciranih agencija.

Među oglasima na internet portalima pojavljuju se povremeno oglasi pojedinačnih "posrednika" s područja bivše Jugoslavije koji traže "sezonske berače" voća za Italiju, Finsku, Norvešku. Od 13.000 radnih mjesta za sezonce koje talijani traže u ovoj godini, 1.500 je rezervirano za radnike koji kod njih trenutno rade ili su ranije radili.nedjelja, 31. svibnja 2015.

DAN BORBE PROTIV PUŠENJA--------DAY AGAINST SMOKING


Danas, 31.05. je Svjetski dan borbe protiv pušenja, ili Svjetski dan nepušača. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je prvi put 31. maja 1987. obilježila dan borbe protiv pušenja, koji se od tada svake godine obilježava.
Pušenje je u industrijskim zemljama najvažniji uzrok za nastajanje bolesti koje bi se mogle spriječiti, kao i za smrtne slučajeve nastale iz istih razloga. Polovina dugogodišnjih pušača umire ranije, od čega polovina već u srednjem dobu između 35 i 69 godina.
Kolika je štetnost duhanskog dima pokazuje podatak Međunarodne agencije za istraživanje raka koja je devet hemikalija u sastavu duhanskog dima klasificirala kao humane kancerogene I klase.

Karcinom pluća !
ENGLISH VERSION:

Today, 31.05. the World No Tobacco Day, and World Day of non-smokers. The World Health Organization (WHO) for the first time on 31 May 1987 marked the day of the fight against smoking, which has since been celebrated annually.
Smoking is the most important cause of the industrialized countries for the emergence of diseases that could be prevented, as well as for the deaths resulting from the same reasons. Half of long-term smokers die earlier, half of which were already in middle age between 35 and 69 years.

What is the harm of tobacco smoke shows data of the International Agency for Research on Cancer, which is nine chemicals in the composition of tobacco smoke as a human carcinogen classified class.

Lung cancer !