srijeda, 3. lipnja 2015.

METODE KONTRACEPCIJE-KONTRACEPCIJA-------------BIRTH CONTROL AND CONTRACEPTIONKONTRACEPCIJA

Kontracepcija obuhvata sve metode koje sprečavaju nastanak neželjene trudnoće.

Kontracepcijske metode najvjerovatnije postoje koliko i ljudski rod. U nekim dijelovima svijeta primjenjuju se normalno, dok u nekim još uvijek postoje predrasude, što iz vjerskih razloga što iz straha i neznanja.
Prema načinu djelovanja djelimo ih na barijerna sredstva, hormonske metode, materične uloške, hirurške metode, prirodne metode i postkoitalnu zaštitu.

Pošto nema "savršene" metode izbor kontracepcije će biti neka vrsta kompromisa. Sigurnost i djelotvornost su vjerojatno najvažniji faktori, a nekima je važna i njihova praktičnost, dostupnost i cijena.

Pri izboru metode važno je biti informiran o njenim prednostima i nedostacima, mogućim popratnim efektima, djelotvornosti zaštite od trudnoće i spolno prenosivih infekcija, te o pravilnom načinu upotrebe. Potrebno je uzeti u obzir i vašu dob, zdravstveno stanje, koliko često imate spolne odnose, te lične stavove i uvjerenja.

Najbolje bi bilo konsultovati se s ljekarom koji će vam pomoći u donošenju odluke, a za neke metode je ljekarski pregled obavezan.

 1 - Prirodne metode kontracepcije

 2 - Kontracepcijske (hormonske) pilule

- kombinirana pilula

- pilula samo s progestagenom

 3 - Kontracepcijski flasteri

 4 - Kontracepcijska injekcija

 5 - Kontracepcijski implantati

 6 - Spermicidna sredstva

 7 - Dijafragme i cervikalne kapice

 8 - Muški (prezervativi) i ženski (femidom) kondomi

 9 - Unutarmaternični uložak (spirala)

 10 -Unutarmaternični sistem

 11 -Sterilizacija muškaraca i žene

 12 -Hitna kontracepcija (pilula za dan poslije)ENGLISH VERSION:


BIRTH CONTROL

Birth Control covers all methods that prevent the formation of unwanted pregnancy.

Birth control methods are likely as the human race. In some parts of the world apply to normal, and in some there are still prejudices, which for religious reasons or fear and ignorance.
According to the mode of action we share them on the barrier means, hormonal methods, pessaries, surgical methods, natural methods and post-coital protection.

Since there is no "perfect" choice of contraceptive methods will be some sort of compromise. The safety and efficacy are probably the most important factors, and others is important and their convenience, availability and price.

In selecting the method, it is important to be informed about its pros and cons, possible side effects, the effectiveness of protection against pregnancy and sexually transmitted infections, as well as the proper method of use. It is necessary to take into account your age, state of health, how often you have sex, and personal views and beliefs.

It would be best to consult with a doctor who will help you in making a decision, and for some methods of the medical examination required.

 1 - Natural Family Planning

 2 - Birth control (hormonal) pills

- Combined pill

- Pills only with progestogen

 3 - Contraceptive patches

 4 - Contraceptive Injection

 5 - Contraceptive Implants

 6 - Spermicides

 7 - The diaphragms and cervical caps

 8 - Men (condoms) and female (femidom) Condoms

 9 - Intrauterine device (coil)

 10 -Intrauterine system

 11 -Sterilization men and women

 12 -Emergency contraception (pills for the day after)

Nema komentara:

Objavi komentar