petak, 12. lipnja 2015.

U 3 DANA RIJEŠIO PROBLEM SA PROŠIRENIM VENAMA----------HE SOLVE THE PROBLEM WITH VARICOSE VEINS IN 3 DAYS“Probao sam doslovce sve i ništa nije pomoglo, sve dok nisam ‘otkrio’ stari lijek koji je doslovce dostupan u svakom domaćinstvu. I što je najvažnije pokazao se djelotvoran u samo tri dana!

U poplavi razno-raznih alternativnih načina liječenja pojedinih bolesti, još uvijek su najučinkovitija prirodna rješenja. Jedno tako probao je i naš prijatelj nakon niza godina u kojima nisu pomagale nikakve terapije niti farmaceutski proizvodi.

Proširene vene danas predstavljaju jedan od najčešćih medicinskih problema, bolesti, ali i estetskih nedostataka koji pogađa iznimno veliki broj ljudi. Osim toga proširene vene na nogama mogu uzrokovati i ozbiljne zdravstvene posljedice: otok, bol, upalu i svrbež te promjenu boje kože od ružičasto crvene do tamno smeđe. Na zahvaćenom dijelu noge često se otvaraju rane koje sporo ili nikako ne zacjeljuju, a posljedice za lokalno tkivo su dramatične. Budući da je za sve te promjene najodgovornija slabo pokretna, statična krv, njezino kontrolirano odstranjivanje za pacijenta predstavlja najbolje terapijsko rješenje.

Zadnjih godina na tržištu se nude brojna terapijska rješenja od laserskog i ultrazvučnog uklanjanja, zatim primjene akupunkture do hirurškog i uklanjanja pomoću pjene tzv. UGFS metodom. No iz iskustva pacijenata dobro je poznato kako nijedno od ovih rješenja nije trajno, a jasno nije ni jeftino u privatnim specijaliziranim klinikama, pa se problem nakon nekoliko godina ponovno pojavi. I onda se cijeli postupak mora ponoviti što jasno iziskuje i nove troškove.

Inače, do proširenih vena dolazi kada zalisci u venama, koji spriječavaju povratni tijek krvi ne rade kako treba. Krv zaostaje na pojedinim mjestima tako da se vene i obližnje kapilare šire i otiču propuštajući krv u okolno tkivo. Proširene vene javljaju se obično na nogama gdje su vene blizu površine a prepoznatljive su po plavičastim prugama, mrežastim mrljama ili čvorovima koji mogu narasti do veličine oraha.

Od proširenih vena boluje oko 15% ljudske populacije, a čak četiri puta više obolijevaju žene. Uzroci su različiti, a kao prevenciju preporučava se barem pola sata dnevno umjerene aktivnosti (šetnja, vježba, bicikl). Trebalo bi nositi kompresivne čarape te uzimati ljekovito bilje u obliku gelova, krema ili čajeva od divljeg kestena, divlje ljubičice, borovnice, kupine, sjemena crnog grožđa i sl.

Međutim našem prijatelju ništa nije pomagalo. Sve je probao, no zadnjih godina stanje mu je bilo sve gore i gore. Ali samo do prošlog vikenda kada je slučajno doznao za stari prirodni lijek. Primijenio ga je kod kuće, jer je lako dostupan i nakon dva dana bio je “novi čovjek”. Na njegovim nogama proširene vene su doslovce nestale. Koliko dugo – ne zna, ali ako se ponovno javi problem sada barem zna lijek, a da to nije hirurški nož.

Dakle problematično mjesto na nozi treba jednostavno obložiti listovima svježeg zelja, odnosno kupusa i sve to omotati najbolje prozirnom folijom koja čvrsto drži poput zavoja. Takav oblog treba držati dva do tri dana, povremeno promijeniti – ne prečesto i problem će biti riješen. Možda ne trajno, ali daleko je jednostavnije i jeftinije posegnuti za nečim tako dostupnim za razliku od skupih i kompliciranih tretmana kakvi se nude na tržištu.

Uostalom savjet našeg prijatelja je – “Probajte ništa ne košta i ništa nećete izgubiti, a samo ćete se iznenaditi”. I jasno uštedjeti i vrijeme i novac.


ENGLISH VERSION:


"I've tried literally everything and nothing helped until I 'discovered' old drug that is literally available in every household. And most importantly proved to be effective in only three days!

Flooding For various alternative ways of treating certain diseases are still the most effective natural solutions. One tried so is our friend, after years in which not help any therapy or pharmaceuticals.

Varicose veins are representing one of the most common medical problems, diseases, and aesthetic defects affecting very large numbers of people. In addition varicose veins in the legs and can cause serious health consequences: swelling, pain, inflammation and itching and skin color changes from pink-red to dark brown. On the affected leg often open wounds that slowly or not heal, and the consequences for local tissue are dramatic. Since it is for all these changes the most responsibility poorly mobile, static blood, its controlled removal of the patient represents the best therapeutic solution.

In recent years, the market offers many therapeutic solutions of laser and ultrasonic removal, then the application of acupuncture to surgery and removal by means of the so-called foam. UGFS method. But the experiences of patients is well known that neither of these solutions is not permanent, but clearly did not bargain in private specialized clinics, but the problem after several years reappears. And then the whole procedure must be repeated that clearly require new costs.

Otherwise, to varicose veins occur when the valves in the veins, which prevents the return flow of blood not working properly. Blood lags in some places so that the veins and nearby capillaries expand and swell letting blood into the surrounding tissue. Varicose veins occur usually in the legs where the veins close to the surface and are recognizable by the bluish stripes, mesh patches or nodules that may grow to the size of a walnut.

From varicose veins affects about 15% of the human population and four times more women suffer. The causes are varied, and as prevention recommends at least half an hour a day of moderate activity (walking, exercise bike). You should wear compression stockings and taking herbs in the form of gels, creams, or teas from horse chestnut, wild violets, blueberries, blackberries, red grape seeds and the like.

But our friend did not help. All tried, but in recent years his condition was getting worse and worse. But only until last weekend when he accidentally learned of the old natural remedy. He applied it at home, because it is easily available and after two days was the "new man". At his feet, varicose veins are literally disappeared. How long - do not know, but if the problem occurs again now at least know the drug, and that it is not a surgical knife.

So troublesome spot on the leg should be easily covered with leaves of fresh cabbage, and cabbage and all the best to wrap plastic wrap that holds the like bandages. Such coverings should hold the two to three days, occasionally change - not too often and the problem will be solved. You may not be permanent, but it is far easier and cheaper to reach for something as accessible as opposed to costly and complicated treatments such as are offered in the market.

After the advice of our friends is - "Try it costs nothing and you will not lose anything, but you'll just be surprised." And clearly save both time and money.

Nema komentara:

Objavi komentar