ponedjeljak, 16. ožujka 2015.

POČITELJ-BOSNIA AND HERZEGOVINA,ANOTHER PEARL ON NERETVA RIVER

Počitelj, maleni gradić, smješten je pored magistralnog puta M-17 Sarajevo-Mostar-Čapljina 3 km sjeverno od Čapljine. Na visokim liticama iznad Neretve dominiraju srednjovijekovne obrambene utvrde ispod kojih se ugnjezdilo pitomo naselje. Počiteljem dominiraju orijentalni građevinski stilovi, koji sa mješavinom mediteranskog stila daju ovom naselju jednu posebnu dimenziju. Vjerojatno je postojao i prije ali se Počitelj prvi put spominje u pisanim dokumentima u 1444. godini kao sjedište župe.
U nadolazećem periodu ,a u svrhu obrane od osvajanja Turaka, Ugarsko-hrvatski kralj Matijaš Korvin zajedno sa lokalnim plemstvom utvrđuje Počitelj. Veliku novčanu potporu dala je i Dubrovačka republika koje je između ostalog financirala i izgradnju mosta preko rijeke Neretve. Turci osvajaju Počitelj 1471. godine i on je skoro postao sjedište kapetanije. Mletačkim osvajanjem Gabele 1694. godine dotadašnju ulogu pograničnog centra koje je imala Gabela preuzima Počitelj i zadržaje je do 19. stoljeća.
Od važnijh građevina važno je spomenuti Hadži-Alijinu džamiju iz polovice 16.stoljeća, koja dominira gradićem, zatim Šišman-Ibrahin pašinu medresu (škola) sa orginalnim bakarnim kupolama. Dalje markantnu poziciju ima i Sahat kula iz 17. stoljeća i hamam (kupatilo). Odmah do hamama nalazio se i han (svratište za karavane) koji je sada u fazi renoviranja , a prije je u njemu bio poznati restoran. U Gavran Kapetanovića kućama otvorena je 1964.godine jedna od prvih likovnih kolonija na prostoru jugoistoka Evrope.Kolonija i danas radi, i svakodnevno je otvorena za posjetitelje. Iz fundusa kolonije koji ima oko 2 000 umjetničkih dijela , stalno se u galerijskom prostoru kolonije organiziraju izložbe. Kolonija je inače mjesto organiziranja i večeri poezije i sličnih manifestacija.
Inače se u Počitelju organizira turistička manifestacija Trešnjava nedjelja koja se održava u prvom vikendu u mjesecu junu.
U januaru 2003. historijsko gradsko područje Počitelja proglašeno je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Godine 2007. podnesena je kandidatura Počitelja za Svjetsku baštinu UNESCO-a.


ENGLISH VERSION:

Pocitelj, small town, situated on the main road M-17 Sarajevo-Mostar-Capljina 3 km north of Capljina. On the high cliffs above the Neretva dominated medieval defensive fortress under which nest placid settlement. Pocitelj dominated oriental building styles, which blend with the Mediterranean style give this village a special dimension. Probably existed before but Pocitelj first mentioned in written records in 1444 as the parish seat.


In the coming period, and protection against the conquering Turks, the Hungarian-Croatian king Matijas Korvin, together with the local nobility determined Pocitelj. Greater financial support given by the Dubrovnik Republic which, among other things financed the construction of the bridge over the Neretva River. Turks conquered Pocitelj 1471 and he soon became the seat of office. Venetian conquest of Gabela in 1694 its former role of the border city that had Gabela takes Pocitelj and reserves the was to the 19th century.


From buildings it is important to mention Hadzi-Alija mosque from the 16th century, which dominates the small town, then Šišman-Ibrahim Pasha madrasa (school) with original copper domes. Further striking position has a clock tower from the 17th century and a hamam (bath). Next to the hammam was located and Han (inn for caravans), which is now under renovation, and before it is a famous restaurant. In Gavran Kapetanovic houses opened in 1964 one of the first art colonies in the area of ​​Southeast Europe.


The colony still works, and every day is open to visitors. From the collection of colonies, which has about 2,000 works of art, is constantly in the gallery space colonies organize exhibitions. Colony is a city of organizing and poetry nights, and similar events.
Otherwise Pocitelj organized tourist event Tresnjava Sunday, which is held in the first weekend in June.
In January 2003, the historic site of Pocitelj was declared a national monument of Bosnia and Herzegovina. In 2007, he filed for candidacy Pocitelj World Heritage by UNESCO.
Nema komentara:

Objavi komentar