nedjelja, 29. ožujka 2015.

PUTOVANJE U NORVEŠKU,ZEMLJU VIKINGA,FJORDOVA,GLEČERA,RIBE,NAFTE,PLINA,BRODOGRADNJE I ENERGETIKE---A TRIP TO NORWAY,LAND OF VIKINGS,FJORDS,GLACIERS,FISH,OIL,GAS,SHIPBUILDINGS AND ENERGYNorveška – zemlja Vikinga, srednjovjekovnih snaga i mitova, do pola okovana snijegom i ledom, te najsjevernija naseljena zemlja u Evropi.


Ako se želite osviježiti od ljetnih vrućina svakako posjetite Norvešku u ljetnim mjesecima, kada je tamo ugodnih 22-25 stepeni celzijevih. Pružit će vam ugodniji obilazak zemlje. Ako ste pak ljubitelj skijanja i snijega Norveška je svakako zemlja za vas gotovo cjele godine.

OSLO

 Oslo će vas naprosto očarati jer ga krase velike i široke ulice, puno trgova u zelenilu, velikih i malih fontana, parkova, čak i jezera i slapova na kojima vam je dozvoljeno hraniti patke i ostale vrste ptica. Usred takvog jednog velikog parka se nalazi i "kućica od čokolade" poput onih iz priče o "Ivici i Marici" gdje svaki dan možete doći na kolače. Arhitektura grada je zanimljiva samim skladom starih i novih zgrada. U glavnoj ulici Karl Johans vidjet ćete Nacionalno kazalište, Nacionalnu galeriju, Parlament, Kraljevu palaču. U ulici Aker Brygge, koja je dobila ime po rijeci Aker nalazi se muzej Nobelove nagrade za mir, kao i glavna zgrada gdje se godinama svečano dodjeljuje Nobelova nagrada za mir. Volite li muzeje došli ste na pravo mjesto, jer je grad Oslo prepun muzeja, danima ih možete obilaziti, a u istima kupiti posebne suvenire. Svakako posjetite muzej slikara Edvarda Muncha, i jedan od najljepših parkova kipara Gustava Vigelanda, Vigeland park.VISOKI ŽIVOTNI STANDARD

More i fjordovi su vijekovima imali veliku ulogu za život stanovništva, pa se tako i industrija razvila u tom smjeru – nafta, prirodni plin, drvna industrija, energetika, ribarstvo. Norveška je time postala jedna od najbogatijih i najrazvijenijih zemalja svijeta. Pronalaskom nafte i zemljinog plina ranih 60-tih godina u Norveškim teritorijalnim
vodama, potpuno se promjenila ekonomska slika te zemlje. Danas im je glavna zadaća zadržati najveći osobni standard u Evropi i planirati što činiti kada iscrpe rezerve prirodnih energenata. Imaju visoke plate, a kod Norvežana nema Božićnice,ali su zato u decembru oslobođeni poreza tako da im je jeftinjie kupovati darove za Božić. Do praznika
jako drže i međusobno se puno daruju, posebnost večine poklona je u tome što ih sami izrađuju od raznih materijala, tkanine, papira.HRANA I PIĆE SKUPO, ODJEĆA JEFTINA

Nacionalna valuta je Kruna.S obzirom na visok standard zemlje turistima se boravak čini poprilično skup, zato ponesite dosta novca. Na primjer za jedan hamburger ćete morati izdvojiti i do dvijesto kruna, dok ćete u istoj vrijednosti moći kupiti hlače, cipele ili neki drugi odjevni predmet. Tako da preporučujem šoping ako želite obnoviti garderobu. Idealna mjesta za to su Aker Brygge, Oslo City i By Porten. Alkohol je najskuplji od svih stavki jer je to ujedno i način države da smanji alkoholizam, a mora se priznati da su uspjeli u tome.GLEČERI I FJORDOVI

Cijela zemlja obiluje kristalno čistim slapovima, glečerima i fjordovima koji oduzimaju dah, a predivna mogućnost je promatranje kitova u njihovom prirodnom okolišu. Norveška se još naziva i "zemlja 1000 fjordova", ima najnepristupačniju i najrazvedeniju obalu na svijetu. Ima što većih, što manjih, oko 50000 otoka.

Krenete li zapadom doći ćete do Geirangera – najvećeg fjorda koji dolaze vidjeti većina turista i to uglavnom brodom koji polazi iz grada Alesunda, a atraktivan je zbog slapova koje su iz davnina nazvali "prosac i sedam sestara". Osim mogućnosti brodom predivan pogled na cijeli Geiranger ćete imati i ako se popnete upravo iznad njega samog gdje je napravljen vidikovac.

Popularni glečeri su i Briksdal, Sogn, Fjordane, a najveći glečer zvan Jostedal dugačak je 74 km i ima površinu 480 kvadratnih kilometara. Ako ste raspoloženi za pravi odmor, daleko od civilizacije možete iznajmiti drvene kućice na predivnim fjordovima gdje vas ujutro budi pogled na igru kitova .ŽIVOT NA FARMI

Većina stanovništva zbog posla živi u velikim gradovima poput Osla, Bergena, Trondheima, Alesunda, pa koriste vikende i praznike za odlazak svojim obiteljima i prijateljima u unutrašnjosti zemlje gdje preovladava seoski život. Jedna od takvih regija je i Lyabigda gdje možete vidjeti privatne farme koje drže obitelji, a zakon je takav da
najstariji sin nasljeđuje od svojeg oca farmu kada navrši punoljetnost tj. osamnaest godina. Ono što će vas ugodno iznenaditi kada dođete na jednu od takvih privatnih farmi jest čistoća tj. održavanje i higijena životinja i prostora u kojima iste žive. Vlasnici mnogo rade na farmi, no uz taj posao nije rijedak slučaj da imaju i još jedan posao u državnim službama.VIKINZI

Norveška je poznata po Vikinzima koji nisu samo poznati po ratu, već su bili odlični trgovci i svoju kulturu su prenosili u druge zemlje, a dokaz toga su ostaci njihovih brodova, nakit i crkve pod nazivom Stave Church. Zanimljiv je izgled crkava, cijele su od drveta izvana i iznutra, a oko 2000 ih je izgrađeno između 1150 g. i 1350 g. Nastale su u doba kada je Norveška tek prisvojila rano kršćanstvo, a pošto su ljudi bili pod utjecajem Vikinga na krovovima crkava se mogu vidjeti zmajevi, torov čekić na ulazu. Danas se u tim crkvama ne održavaju mise već su otvorene samo radi turista i naplaćuje se ulaz. U svakom slučaju izgledaju bajkovito i od prve vas ostavljaju bez daha, skrivaju nešto tajnovito i magično svojim izgledom.ALESUND

Jedan od najljepših gradova u Norveškoj svakako je grad Alesund poznat kao "Venecija na sjeveru". Alesund je zahvatio golem požar 1904 g., a pošto su kuće bile od drveta cijeli grad je izgorio do temelja, no ubrzo se grad izdigao poput Feniksa i danas je s oko 38000 ljudi vrlo razvijen i bogat grad. Iznad grada se nalazi velik vidikovac sa restoranom, kafićem i suvenirnicom gdje se pruža čaroban pogled na cijeli grad i njegovu okolicu. Postavljeni su i panoramski dalekozori pa možete izbliza pratiti život grada.NORDKAPP

Jedan od razloga dolaska u Norvešku svakako je Nordkapp u regiji Finmark. Nalazi se na najsjevernijem dijelu Evrope i ako ste strpljivi tamo ćete doživjeti pravu polarnu svjetlost. Nordkapp se nalazi na planini, na 300 metara nadmorske visine što mu daje i prelijep pogled na more. Stijena na kojoj se nalazi Nordkapp vijekovima je imala funkciju navigacije mornarima, a danas služi turistima za fotografisanje, te mogu uživati u izgrađenom kompleksu koji se sastoji od restorana, barova i naravno suvenirnice gdje možete kupiti razne figure poput Trolova, Sobova, te odijevne predmete od vune koji će vas u zimskim mjesecima grijati i podsjećati na zemlju u koju ćete se sigurno željeti vratiti.HRANA

Hrana je bazirana uglavnom na ribi, većinom losos na razne načine, kao specijalitet će vam ponuditi smeđi sir, pečenu ovčiju glavu i pravu seljačku hranu zvanu "romme grot" kašasto jelo nalik krupici s vrhnjem, posipana cimetom u prahu, šećerom i sušenim grožđicama.KLIMA

Vrijeme se tijekom dana mijenja pa tako i temperatura, zato je najbolje biti slojevito obučen i preporuka da imate pored sebe u torbi kišobran. Kiša zna padati i po sedam dana neprekidno, a začuđujuće je da se to dešava i usred ljeta, pa samim time se spusti temperatura te vam se čini kao da je jesen.

Umjerena klima, lagani i vlažni jugozapadni vjetrovi pružaju pogodnost u stvaranju vegetacije. U južnoj Norveškoj šume mogu rasti do 800 metara nadmorske visine, a najveće planine dosežu do 2000 metara nadmorske visine, te na njima leži snijeg i glečeri koji postoje od ledenog doba.
Norway - land of the Vikings, medieval power and myths, half-bound in snow and ice, and the northernmost populated country in Europe.


If you want to refresh from the heat of summer be sure to visit Norway in the summer months, when there is a pleasant 22-25 degrees Celsius. Will give you a pleasant tour of the country. If you prefer skiing and snow Norway is certainly a country for you almost the whole year.

OSLO

 Oslo will simply enchant because it is decorated with large and wide streets, many squares in the green, large and small fountains, parks, and even lakes and waterfalls where you are allowed to feed ducks and other bird species. In the midst of such a large park there is a "house of chocolate," such as those from the story of "Hansel and Gretel" where every day you can get on the cake. The architecture of the city is interesting therefore harmony of old and new buildings. In the main street, Karl Johans you will see the National Theatre, the National Gallery, Parliament, the King's palace. The street Aker Brygge, which is named after the river Aker there is a museum of the Nobel Peace Prize, as well as the main building where for years officially awarded the Nobel Peace Prize. Do you like museums, you've come to the right place, because it is a city full of Oslo museum, you can visit them for days, and in the same buy special souvenirs. Be sure to visit the museum of the painter Edvard Munch, and one of the most beautiful parks of the sculptor Gustav Vigeland, Vigeland Park.
HIGH STANDARD OF LIVING

More and fjords have for centuries played an important role in the life of the population, so that the industry has developed in this direction - oil, natural gas, wood, energy, fisheries. Norway thus became one of the richest and most developed countries. By finding oil and gas earth's early 60-ies in the Norwegian territorial
water, completely changed the economic picture of the country. Today, their main task is to maintain the highest personal standards in Europe and to plan what to do when exhausted reserves of natural energy. They have high salaries, and for Norwegians no Christmas bonus, but they are exempt from tax in December so that they jeftinjie buy gifts for Christmas. By holidays
strong hold and each other a lot donate, the majority of specialty gifts is that they themselves are made of different materials, fabrics, paper.
FOOD AND DRINK CHEAP, CHEAP CLOTHES

The national currency is Kruna.S given the high standard of the country to tourists to stay seems quite expensive, so bring plenty of money. For example for a burger you will have to set aside up to two hundred crowns, while in the same values ​​be able to buy pants, shoes or other clothing item. So I recommend shopping if you want to renew the wardrobe. The ideal place for this are Aker Brygge, Oslo City and By Porten. Alcohol is the most expensive of all the items because it is also the way the state to reduce alcoholism, and it must be admitted that they have succeeded in doing so.
GLACIERS AND FJORDS

The whole country is abundant in crystal clear waterfalls, glaciers and fjords breathtaking and beautiful option is whale watching in their natural environment. Norway is also called "the land of fjords in 1000", has najnepristupačniju and most indented coastline in the world. Has it longer or shorter, around 50,000 islands.

If you go west you'll come to Geiranger - the largest fjord coming to see most of the tourists, mostly by boat, which departs from the city of Ålesund, and is attractive for its waterfalls that are from ancient times called "suitor and seven sisters". Besides the possibility of boat beautiful view of Geiranger you will have if you climb just above himself where he made a lookout.

Popular glaciers and Briksdal, Sogn, Fjordane, and the largest glacier called Jostedal is 74 km long and has an area of ​​480 square kilometers. If you're in the mood for a real vacation, away from civilization, you can rent the chalet on a beautiful fjords morning you will be watch the whales.
LIFE ON A FARM

Most of the population lives because of work in large cities like Oslo, Bergen, Trondheim, Ålesund, so use weekends and holidays to leave their families and friends in the interior of the country with a predominant rural life. One such region is the Lyabigda where you can see private farms run by families, and the law is such that
the eldest son inherits from his father's farm when he reaches the age of majority, ie. eighteen. What will surprise you when you come to one of these private farms is purity ie. maintenance and hygiene of animals and premises in which such communities. Owners lot of work on the farm, but with this job is not uncommon to have another job in the civil service.
VIKINGS

Norway is known for the Vikings who are not only known for the war, but were great traders and their culture are passed on to other countries, and proof of this are the remains of their vessels, jewelry and church called Stave Church. It is interesting to look churches, the whole of wood inside and out, while 2,000 were built between 1150 g. and 1350 g. They were built at a time when Norway is only appropriated early Christianity, and since people have been influenced by the Vikings on the roofs of churches can be seen dragons, Torr hammer at the door. Today, in these churches do not maintain the Mass but are only open for tourists, and charged admission. In any case, look fairytale of the first Breathtaking, hiding something mysterious and magical with its appearance.
ALESUND

One of the most beautiful cities in Norway is certainly a city of Alesund known as the "Venice of the North". Alesund caught a huge fire in 1904 g., And since the houses were made of wood the whole city was burned to the ground, but soon the city rose like the phoenix and today with about 38,000 people a very developed and wealthy city. Above the town there is a large gazebo with a restaurant, bar and souvenir shop where you can enjoy a magnificent view of the town and its surroundings. Are set and panoramic binoculars so you can closely monitor the life of the city.
NORDKAPP

One of the reasons for coming to Norway is certainly Nordkapp in Finnmark region. It is located in the northernmost part of Europe and if you are patient there you will experience the true Northern Lights. Nordkapp is located on the mountain, at 300 meters above sea level which gives the beautiful view of the sea. Rock of Nordkapp centuries was used as a navigation sailors, and today serves tourists for taking pictures, and can be enjoyed in the built complex which consists of restaurants, bars and of course souvenir shops where you can buy various figures such as Trolls, reindeer, and cloth- ing from wool that will keep you warm in the winter and remind the country in which you will certainly want to return.
FOOD

The food is based mainly on fish, mostly salmon in different ways, as a specialty will offer brown cheese, roasted sheep's heads and the right style food called "Romme grot" mushy food like grits with cream, dusted with cinnamon powder, sugar and dried raisins.
CLIMATE

Time during the day changes including temperature, so it is best to be dressed in layers and recommendations to be next to you in a bag umbrella. The rain means fall and seven consecutive days, and it is surprising that this happens in the middle of summer, and therefore the temperature drop and it seems like it's autumn.

Moderate climate, light and moist southwesterly winds provide convenience in creating vegetation. In southern Norway forest can grow up to 800 meters above sea level, and the highest mountains reaching up to 2000 meters above sea level, and they alone snow and glaciers that exist since the Ice Age.


Nema komentara:

Objavi komentar