četvrtak, 19. ožujka 2015.

MEĐUGORJE-BOSNIA AND HERZEGOVINA
PROSTORNE ODREDNICE I STANOVNIŠTVO

I. Geografski položaj, klima, hidrografski uslovi i vegetacija

1.1. Geografski položaj Hercegovine
Župa Međugorje smještena je u južnom dijelu Hercegovine, u državi Bosni i Hercegovini. Da bi čitatelj imao cjelovitu sliku o položaju, klimi, vodama i vegetaciji Međugorja potrebno je sagledati ga u okviru regije u kojoj se nalazi.

Hercegovina se nalazi između dva područja: na sjeveru planinskog, a na jugu primorskog. Planinski bedem od 2000 m nadmorske visine zadržava strujanje mediteranskih zračnih masa i omogućuje povoljne klimatske uvjete za razvoj biljnih kultura na području Hercegovine.

Hercegovina zauzima površinu od 9948 km2. S istoka graniči s Crnom Gorom, sa sjevera i zapada s Bosnom, a s juga i jugoistoka s južnom Hrvatskom i jednim dijelom vodenom površinom Jadranskog mora. Glavno kulturno i upravno središte je grad Mostar.

1.2. Klimatski uslovi
Na klimu Hercegovine utiče blizina mora, reljef i nadmorska visina.

Međugorje se nalazi u dijelu Hercegovine gdje prevladava mediteranska klima s blagim zimama i toplim ljetima, izrazitim kišnim oborinama u hladnija godišnja doba.

Jadransko more tokom zime zrači toplinu nagomilanu u ljetnom razdoblju, te zimi ublažuje temperaturu zraka.

Visoke temperature dostižu maksimum u julu i augustu.

Maksimum padavina u Hercegovini je u jesen, ali se osjeća i u proljeće. Najveća količina padavina padne u novembru i decembru.

Što se tiče vjetrova, u Hercegovini su najizraženiji sjeverni i sjeveroistočni vjetrovi. Narod ih zove sjever ili bura. Tog, inače suhog vjetra, najviše je zimi kada je prosječno svaki drugi dan s burom.

Hercegovina ima i drugi vjetar, jako izražen na njenom području, a to je jugo. On puše od pravca Jadranskog mora, te je izrazit u jesen i proljeće. Zasićen je vlagom i u jesen donosi kišne oborine u velikim količinama. Znatne je jačine, puše po nekoliko dana i tek poslije pljuskova prestaje.

Na temelju klimatskih elemenata, obrađenih u meteorološkim godišnjacima, može se zaključiti da na području Hercegovine vlada mediteranska, kontinentalna i planinska klima. Područje južne Hercegovine, u kojem se nalazi Međugorje, ima mediteransku klimu.

1.3. Hidrografski uvjeti
Hercegovina je krševita zemlja u kojoj se krečnjački slojevi pružaju na desetine metara, mjestimično ispucali, zdrobljeni ili u obliku gromada, nastali u trijasu, juri i kredi. Voda se, uslijed pukotina, izgubi za trenutak s površine i stvara spremnike u unutrašnjosti zemlje ili teče podzemno i izbija na površinu kao cijela rijeka. Iz njih izviru vrela hercegovačkih rijeka: Bune, Tihaljine, Radobolje, Trebišnjice, Vrioštice, Bregave, Rame, Buka, Krupića, itd. Neke se od ovih rijeka, poslije kratkog toka po površini, ponovno gube pod zemljom tekući nekoliko kilometara i izbijajući na površinu gdje dobivaju druga imena.

Od velikih jesenskih kiša koje padnu na području Hercegovine stvaraju se potoci, nabujaju rijeke i stvaraju poplave, a kraška polja se pretvaraju u jezera. Područje južne Hercegovine siromašnije je izvorima od planina, ali oni izvori koje posjeduje predstavljaju atrakciju, budući da su bogatiji vodom nego planinski.

Vode Hercegovine vrlo su atraktivne. Neke privlače ljubitelje prirode, neke kajakaše, neke ribolovce, a neke kupače kojima je potreban odmor i osvježenje.

1.4. Vegetacijski dekor
Budući da se područje Hercegovine prostire od mora do visokih planina, shodno promjeni nadmorske visine smjenjuju se različiti pojasevi šume. Neki hercegovački pejzaži izgledaju kao pustinja krša tijekom zime ili ljetne suše kad se prirodna vegetacija potpuno umiri.

Od ukupne površine Hercegovine na poljoprivredne površine (pašnjake i obradivo zemljište) otpada 56,8%, dok šume zauzimaju 42,4%. Ostalo zemljište zauzima 0,8% površine.

U južnoj Hercegovini pretežno je zimzelena vegetacija, te se živopisnost pejzaža održava tijekom cijele godine. Njeno zeleno lišće pravi je ukras krečnjačkih brda i obale mora. U neposrednoj blizini Međugorja nalaze se prostrane i bujne hrastove šume, a mjestimično ukrašavaju pejzaže i ostalog dijela Hercegovine.

Hercegovina ima i neke endemične biljne vrste. Od značajnih sredozemnih vrsta izdvajamo šipak. Njegovi crveni cvjetovi i plodovi prava su atrakcija. Srednjoevropskom flornom elementu pripada tilovina, bukva, hrast i bršljan. Euroazijski florni element je obični bor. Atraktivni cvjetovi kadulje, zanovijeti, vriska i drače predstavljaju pravu atrakciju sa svojim cvijetom karakterističnim za hercegovačka brda. Kad procvjetaju ove biljke, siva krečnjačka brda mijenjaju svoju boju. U proljeće se vide žuti pejzaži zanovijeta, kasnije postanu plavi od kadulje, bijeli od vriska i žutosmeđi od cvjetova drače. Kad bi čovjek gledao s visine, vidio bi šareni tepih pejzaža. To predstavlja romantiku hercegovačkog pejzaža. Miris cvijeća i svježina zraka djeluju povoljno na ljudski organizam. Pčele lete iznad svakog cvjeta od koga se dobiva čuveni hercegovački ljekoviti med.

Osim autohtone prirode i vegetacije, postoje i biljne kulture koje je čovjek donio svojom rukom i uz pomoć plodne podloge i podneblja stvorio je od njih pravu rijetkost. Poznati hercegovački duhan (Nacotinum tabacum) po svojoj kvaliteti spada među najbolje duhane u svijetu. Danas je, ipak, njegova proizvodnja gotovo prestala.

Hercegovina ima i drugih vrijednosti i rijetkosti kojima se ponose njeni proizvođači. Među njih spadaju svakako i čuvena hercegovačka vina Žilavka i Blatina. Ove loze uspijevaju samo u Hercegovini na njenoj podlozi i ugodnoj mediteranskoj klimi. Zahvaljujući klimatskim uvjetima i svom položaju, Hercegovina je poznata po prvim trešnjama koje sazrijevaju mnogo ranije od ostalih krajeva. Osim toga, hercegovačka polja su pretvorena u plantaže voća na kojima rastu hiljade stabala trešanja, višanja, šljiva, krušaka, kajsija, bresaka, jabuka, itd. Uz to Hercegovina je postala jedna od najvećih baza povrća u Bosni i Hercegovini. To su nepregledne plantaže koje zalijevaju oblaci umjetnih kiša.

II. Stanovništvo

Župa Međugorje trenutno broji oko 4300 stanovnika. Svi stanovnici Međugorja su hrvatske nacionalnosti, govore hrvatskim jezikom, pismo kojim pišu je latinica i katolici su.

Ovaj je kraj tokom povijesti bio obilježen stalnim migracijama stanovništva. Stanovništvo župe Međugorja ohrabreno nadnaravnim događanjima, odnosno Gospinim ukazanjima koja su započela 1981., počinje se polako vraćati u domovinu.

REGIONAL REFERENCES AND THE POPULATION

I. The geographical location, climate, hydrographic conditions and vegetation

1.1. Geographic location Herzegovina
The parish of Medjugorje is located in the southern part of Herzegovina, in the state of Bosnia and Herzegovina. To the reader to have a complete picture of the situation, climate, irrigation and vegetation of Medjugorje, it is necessary to consider it in the context of the region in which it is located.

Herzegovina is situated between two areas: in the north of the mountain, and in the south coastal. Mountain wall of 2000 m above sea level reserves flow of Mediterranean air masses and creating favorable climatic conditions for the development of crops in Herzegovina.

Herzegovina covers an area of ​​9948 km2. Bordered to the east by Montenegro, to the west by Bosnia, to the south and southeast by southern Croatian and one part of the Adriatic Sea. The main cultural and administrative center is the city of Mostar.

1.2. Climatic conditions
The climate Herzegovina affects proximity to the sea, relief and elevation.

Medjugorje is located in the part of Herzegovina where the Mediterranean climate with mild winters and warm summers, extreme rainfall in the colder seasons.

Adriatic Sea during winter radiates the heat accumulated in summer, and winter atmospheric temperatures.

Temperatures reach their maximum in July and August.

Maximum rainfall in Herzegovina in the fall, but can be felt in the spring. The greatest amount of precipitation falls in November and December.

As for the winds are predominant northerly and northeasterly winds. They are referred to the north or storm. This characteristically dry wind in the winter when the average every other day with bora.

Herzegovina has another recurring wind in its territory, which is south. He blows directly from the Adriatic Sea, most often during the fall and spring. Saturated with humidity and in the autumn brings rainfall in large quantities. Considerable in strength and blows for a few days and only after the rain stops.

On the basis of climatic evidence found in meteorological annals, we can conclude that Herzegovina is influenced by Mediterranean, continental and mountain climate. The area of ​​southern Herzegovina where Medjugorje is located, has a Mediterranean climate.

1.3. Hydrographic conditions
Herzegovina is a rugged country in which limy layers extend for tens of meters in spots, crushed, or in the form of boulders originating in the Triassic, Jurassic and Cretaceous. Water follows these rifts, disappears from the surface and creates receptacles underground, or pours underground and emerges on the surface as a whole river. From these sources the Herzegovinian Rivers: Buna, Tihaljina, Radobolje, Trebišnjica, Vrioštice, Bregava, Rama, Buka, meals, etc. Some of these rivers, after a short flow on the surface, disappear again underground a few kilometers, spring up on the surface again and receive another name.

The copious autumn rains, which fall in Herzegovina creates streams, rivers swell and flood, and the Karst expanses become lakes. The area of ​​southern Herzegovina is more sparse regarding mountain springs, but they represent sources that holds attraction, being more abundant than those mountain.

Water Herzegovina are very attractive. Some attract nature lovers, some kayakers, some anglers, and some swimmers who need rest and refreshment.

1.4. Vegetation
Since the area of ​​Herzegovina stretches from the coast to the high mountains, the change of altitude alternate different belts of woodland. Some Herzegovinian landscapes look like a Karst desert during the winter or summer drought when the vegetation completely dies.

Of the total area Herzegovina in agricultural areas (pastures and arable land), 56.8%, while forests cover 42.4%. Other land is 0.8%.

In southern Herzegovina is mostly evergreen vegetation, as well as the picturesque landscape is held throughout the year. Its green foliage is a real decoration of limestone hills and the sea coast. In the vicinity of Medjugorje are spacious and lush oak woods, and in some places to beautify other areas of Herzegovina.

Herzegovina also has some indigenous plant species. From major Mediterranean species include pomegranate. Its red flowers and fruit attract attention. Central European floral element belongs thorn bush, beech, oak and ivy. Eurasian floral element is Scotch pine. Attractive flowers sage, nagging, screaming and thorn represent a real attraction with its typical of the Herzegovinian hills. When this shrubbery blooms, the gray Karst hillsides change color. In the spring you can see a yellow hue, which later becomes blue with the sage, then white from the heather and brownish-yellow from the blossoming brambles. If they look from above, you would see a colorful carpet landscape. It presents a romantic Herzegovinian landscape. The scent of flowers and fresh air positive impact on the human body. Bees fly from flower to flower and produce the well-known Herzegovinian medicinal honey.

Besides the indigenous species of nature, there are crop plants that man brought his hand and with the help of the fertile soil of the area is made of something unique. Well-known Herzegovinian tobacco (Nacotinum tabacum) by its quality is among the best tobaccos in the world. Today, however, has almost ceased.

Herzegovina has other rarities and that her exporters proud. Among them, we certainly known wines Zilavka and Blatina. These vines flourish only in Herzegovina under these conditions and mild Mediterranean climate. Thanks to the climatic conditions and its location, the Kingdom is famous for the first cherries that ripen much earlier than other regions. In addition, the Herzegovinian conditions are in the planting of fruit trees grow thousands of cherries, sour cherries, plums, pears, apricots, peaches, apples, etc. Because of this Herzegovina has become one of the largest base of vegetables in Bosnia and Herzegovina. These are immense plantations, watered by artificial rain clouds.

II. Population

Medjugorje currently numbers about 4300 inhabitants. All are of Croatian nationality, speak the Croatian language, write with the Latin and Catholics.

This is the end of the course of history was marked by constant migrations. The population of the parish of Medjugorje fostered by supernatural events or apparitions which began in 1981, begins to slowly return to their homeland.
Nema komentara:

Objavi komentar