četvrtak, 19. ožujka 2015.

TRAVNIK-BOSNIA AND HERZEGOVINANASTANAK I NAZIV GRADA

Grad Travnik, koji je 150 godina bio glavni grad bosanskog pašaluka, rezidencija 77 vezira, sjedište dva konzulata, smješten u središtu BiH, danas predstavlja glavni administrativno-politički centar Srednjobosanskog kantona.
Postoji mnogo legendi, po kojma je grad Travnik dobio ime, ali najzanimljivija je ona po kojoj je još u predosmanskom vremenu, u tvrđavi stolovao činovnik, koji je ubirao travarinu. Grad se pod ovim imenom, prvi put u historijskim dokumentima spominje 03. juna 1463. godine, kada je turski historičar Dursun-beg, kazao da je na putu prema kraljevskom gradu Jajcu, sultan Mehmed II osvojio Travnik.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Općina Travnik zauzima površinu od 563 km² sa 70.402 stanovnika po popisu iz 1991. godine. Na nadmorskoj visini od 514 m, Travnik je okružen sa sjevera, jednom od najljepših bh planina Vlašićem (1963m), a sa juga Vilenicom, koje poklonicima direktnog doživljaja prirode pružaju istinski odmor za dušu i tijelo.

KULTURNO-HISTORIJSKA OBILJEŽJA

Tokom svoje prošlosti, bogate kulturnom i historijskom tradicijom, zanimljivim događajima i znamenitim ličnostima, Travničani svoj grad s pravom nazivaju i grad-muzej nad otvorenim nebom. Ovaj grad je karakterističan po mnogočemu. Burna prošlost, polučila je i ostavila iza sebe mnoge znamenite ličnosti i događaje. Na svakom koraku, ovaj grad sam priča svoju priču...Posebnim u svijetu ga čine dvije 20-metarske sahat kule, koje su travnički veziri podigli u XVIII stoljeću, a jedinim u BiH ga čini sunčani sat, izgrađen 1886. godine. Ovaj grad, predstavlja riznicu raznovrsnih kulturno-historijskih događaja, pa je tako ovo bilo pogodno tlo i za nastanak mnogih znamenitih ličnosti. Travnik je iznjedrio i mnoge umjetnike, naučnike, putopisce, ali prije svega je podario plemenite i srdačne ljude. Travnik je jedan od najbolje očuvanih gradova. Na ovom području postoji 28 zaštićenih kulturno-historijskih objekata, od kojih je većina u aktivnoj funkciji, a među njima se posebno izdvajaju: srednjovjekovna tvrđava, koja je izgrađena u XV stoljeću; Jeni džamija, koja predstavlja najstariji objekat iz turskog perioda; Sulejmanija ili Šarena džamija; Turbeta: Muhidin-Zade Abdulahpaše, Seid Hafiz Ali Dželaludinpaše i Perićan Mustafapaše, koja su izgrađena krajem XVIII i početkom XIX stoljeća; Hafizadića kuća; Isusovačka gimnazija i Elči Ibrahim-pašina medresa. Bitno je spomenuti još i nadaleko poznati travnički sir, zatim kratkokljune golubove, Plavu vodu i atraktivno izletište i ski centar na Babanovcu,.. Travnik se ponosi i rodnom kućom nobelovca Ive Andrića, te mnogim znamenitim Travničkim umjetnicima i naučnicima, ali također i tradicionalnom gostoljubivošću stanovnika ovog grada.

ZAŠTO DOĆI

Još od vremena starih Rimljana, kojima je Lašvanska dolina bila prolazište za važne trgovačke puteve, Travnik i danas predstavlja bitnu raskrsnicu bosanskohercegovačkih, pa i evropskih puteva. Grad Travnik predstavlja svojevrsan muzej nad otvorenim nebom.I naravno ne propustite travničke ćevape na Plavoj Vodi,jedne od najboljih u cijeloj Bosni i Hercegovini.ENGLISH VERSION:


TRAVNIK-BOSNIA AND HERZEGOVINA

ORIGIN AND NAME OF THE CITY

Travnik, who is 150 years was the capital of the Bosnian pashaluk, residence of 77 Vizier, the seat of two consulates located in central Bosnia and Herzegovina, today is the main administrative and political center of Central Bosnia Canton.
There are many legends, according to one that lets the town of Travnik got its name, but the most interesting is the one which is still in the pre-Ottoman period, in the fortress ruled by a clerk, who reaped the travarinu. The city is under this name, the first time in historical documents mentioned on 03 June 1463, when the Turkish historian Dursun Bey, said that on the way to the royal town of Jajce, Sultan Mehmed II conquered Travnik.

FEATURES

Travnik municipality covers an area of ​​563 km² with a population of 70,402 at the 1991 census. At an altitude of 514 m, Travnik is surrounded on the north, one of the most beautiful bh mountains Vlasic (1963m), and to the south Vilenica, which fans of the direct experience of nature provide true relaxation for body and soul.

CULTURAL AND HISTORICAL FEATURES

Throughout its history, rich cultural and historical tradition, interesting events and famous people, Travnik your city is rightly called the city-museum of open sky. This city is characterized by many things. Such past, has yielded and left behind many famous people and events. At each step, this city alone tells its own story ... special in the world it is composed of two 20-foot clock tower, which Travnik viziers built in the eighteenth century, and only in BiH makes it a sundial, built in 1886. This town, a treasury of various cultural and historical events, so this was a fertile ground for the emergence of many famous personalities. Travnik has spawned many artists, scientists, travelers, but above all it gave noble-hearted people. Meadow is one of the best preserved cities. In this area there are 28 protected cultural and historic buildings, most of which are in active operation, among them stand out: the medieval fortress, which was built in the fifteenth century; Jeni mosque, which is the oldest building from the Ottoman period; Sulejmanija or Colorful mosque; Turbeta: Muhidin-Zade Abdulahpaše, Syed Hafiz Ali Dželaludinpaše and Perićan Mustafapasa, which were built in the late eighteenth and early nineteenth centuries; Hafizadića house; Jesuit gymnasium and Elci Ibrahim Pasha's Madrasah. It is important to mention the famous Travnik cheese, then-footed pigeons, blue water and attractive resort and ski center on Babanovcu, .. Meadow is proud of its native house of Ivo Andric, and many famous artists and scientists TRAVNIČKA, but also the traditional hospitality residents of this city.

WHY ATTEND

Since the time of the ancient Romans, which is Lašva Valley was prolazište of important trade routes, Travnik and today plays a vital crossroads of BiH, including the European roads. Travnik represents a kind of open-air museum.And of course do not miss the Travnik kebabs on the blue water, one of the best in the whole of Bosnia and Herzegovina.
Nema komentara:

Objavi komentar