petak, 20. ožujka 2015.

BIJELI LUK-ČEŠNJAK---GARLIC


Češnjak

Češnjak također utječe na razinu triglicerida i općenito, kolesterola u krvi.

Osim toga što štiti naše krvne sudove od začepljenja, češnjak sprečava stvaranje krvnih ugrušaka, zahvaljujući jednom posebnom sastojku koji se zove ajoen.

Vrlo impresivna je sposobnost bijelog luka ka smanjenju krvnog tlaka.

Pretpostavlja se da alicin u sastavu češnjaka blokira aktivnost angiotensina, što sprečava nepoželjnu kontrakciju krvnih žila i rast krvnog tlaka.

Ljekovito djelovanje češnjaka na kardiovaskularni sustav je također povezano sa visokim sadržajem vitamina C, vitamina B6, selena i mangana.Antiupalna svojstva češnjaka


Ne samo krvožilni sustav može imati koristi od anti-upalnih svojstava češnjaka. Uvodna istraživanja su pokazala da češnjak pozitivno djeluje i na koštani, mišićni i dišni sustav.

Dialil sulfid  i tiakremonon u sastavu bijelog luka pokazuju antireumatska svojstva. Češnjak je također izazvao poboljšanja kod upala uzrokovanih alergijama.

Druga istraživanja koja povezuju gojaznost s upalnim procesima u organizmu, potvrđuju da spojevi sumpora, koji sadrži češnjak, mogu sprečiti upalne procese koji potiču formiranje stanica masti.Antibakterijska i antivirusna svojstva češnjaka


U povijesti medicine,antibakterijska i antivirusna svojstva češnjaka su legendarno poznata.

Češnjak i njegovi sastojci su podvrgnuti brojnim istraživanjima da bi se dokazalo njihovo djelovanje na infekcije uzrokovane bakterijama i virusima.  Njegovo antimikrobno djelovanje također uključuje gljivice i parazite.

Jedan od sastojka češnjaka - ajoen - pokazao se posebno učinkovitim u liječenju gljivice candida albicans.

Nedavna istraživanja češnjaka potvrdila su njegovo djelovanje na bakteriju Pseudomonas aeruginosa, kao i na mnoge druge bakterije.

Posebno zanimanje liječnika izaziva djelovanje češnjaka na bakterije rezistentne na moderne antibiotike.Prevencija raka

Istraživanja potvrđuju da ova biljka ima značajna antikancerogena svojstva.

Redovito konzumiranje većih količina češnjaka  značajno smanjuje rizik od pojave mnogih vrsta raka.

Umjereno konzumiranje ove namirnice može poslužiti za prevenciju samo dvije vrste raka - rektuma i bubrega.

Takva razlika između "pojačanog" i "umjerenog" unosa češnjaka pokazuje da radi efikasne prevencije raka je ipak potrebno konzumirati veće količine ove namirnice, u čemu mogu pomoći kapsule ili tablete češnjaka.Kako konzumirati češnjak


Da biste iskoristili ljekoviti potencijal češnjaka, zgnječite ga ili ga sitno narežite. To pospješuje oslobađanje posebnih enzima, koji pretvaraju alliin u allicin (sastojak koji je odgovoran za većinu ljekovitih svojstava češnjaka).

Da bi se oslobodila maksimalna količina allicina, ostavite zgnječeni ili narezani češnjak na  5 minuta prije nego što ga pojedete ili skuhate.

U većem unosu ove namirnice mogu vam pomoći kapsule ili tablete češnjaka.Praktični savjeti


Alergija

Češnjak regulira rad imuniteta i sprečava upale izazvane alergijom. Pojačajte unos češnjaka 2 ili 3 tjedna prije početka sezonske alergije. Ako ga uzimate u kapsulama, preporučena doza za odrasle je 2-3 kapsule češnjaka dnevno.


Kašalj

Zbog svojih antibakterijskih svojstava, češnjak je odlično sredstvo protiv kašlja i  infekcija respiratornog trakta.


Dijabetes

Češnjak može pomoći u regulaciji razine šećera u krvi. Preporučuje se uzimati 1-2 kapsule češnjaka dnevno tijekom dužeg vremena.


Kolesterol

Prema istraživanjima, 600-900 mg (2 kapsule) češnjaka dnevno mogu pomoći sniziti razinu kolesterola do 18%.


Visoki tlak

Istraživanja su potvrdila da su ljudi koji su uzimali 2-3 kapsule češnjaka dnevno tijekom 5 mjeseci, kontrolirali razinu tlaka sa istom uspješnošću što i ljudi koji su uzimali propisane lijekove. Preporučena količina je 600-900 mg češnjaka dnevno.

Zubobolja

Češnjak ima svojstva analgetika i anestetika,  zbog čega može pomoći kod zubobolje. Jednostavno stavite komadić zgnječenog češnjaka na bolni zub, da biste dobili trenutno olakšanje (ne zaboravite poslije otiči kod zubara!).


Bradavice

Zbog svojih antimikrobnih svojstava, bijeli luk je odlično sredstvo protiv bradavica i drugih kožnih problema:

1. Uzmite svježi češanj bijelog luka i odrežite vrh.

2. Nekoliko sekundi trljajte bradavicu sa odrezanom stranom češnjaka.

3. Ponovite to svaki dan, prije spavanja.

Ako osjetite iritaciju ili pečenje na koži, jednostavno operite to područje  vodom.Koje su nuspojave uzimanja češnjaka?


Većina ljudi neće imati nikakvih nuspojava tokom konzumiranja ove namirnice. Češnjak se pokazao sigurnim čak kod trudnica i dojilja. Kod dojenja, bebe su rado pile mlijeko od majki, koje su konzumirale češnjak.

Ipak, postoji kategorija ljudi, koji su alergični na češnjak. Naravno, u ovom slučaju, konzumiranje češnjaka se ne preporučuje.

Kod ljudi sa osjetljivim želucem unos velikih količina češnjaka može uzrokovati žgaravicu i neugodan osjećaj u želucu.Garlic

Garlic also affect the levels of triglycerides and in general, the blood cholesterol.

In addition it protects our blood vessels from clogging, garlic prevents the formation of blood clots, thanks to a special ingredient called Ajoene.

Very impressive is the ability of garlic to lower blood pressure.

It is assumed that allicin in garlic composition blocks the activity of angiotensin, which prevents undesirable contraction of blood vessels and increase blood pressure.

Curative effect of garlic on the cardiovascular system is also associated with a high content of vitamin C, vitamin B6, selenium and manganese.Anti-inflammatory properties of garlic


Not only the cardiovascular system can benefit from anti-inflammatory properties of garlic. Preliminary studies have shown that garlic has a positive effect on bone, muscle and respiratory system.

Diallyl sulfide and tiakremonon composed of garlic have shown anti-rheumatic properties. Garlic is also caused improvement in inflammation caused by allergies.

Other research linking obesity with inflammation in the body, confirm that sulfur compounds, containing garlic may inhibit inflammatory processes that encourage the formation of fat cells.The antibacterial and antiviral properties of garlic


In the history of medicine, antibacterial and antiviral properties of garlic are known legendary.

Garlic and its ingredients are subject to numerous studies to prove their effect on infections caused by bacteria and viruses. Its antimicrobial activity also includes fungi and parasites.

One of the ingredients of garlic - Ajoene - proved to be particularly effective in treating the fungus Candida albicans.

Recent studies have confirmed garlic's effect on Pseudomonas aeruginosa, as well as many other bacteria.

Special interest physician causes the effect of garlic on bacteria resistant to modern antibiotics.Cancer prevention

Studies confirm that this plant has a significant anti-cancer properties.

Regular consumption of large quantities of garlic significantly reduces the risk of many cancers.

Moderate consumption of these foods can be used for prevention of only two types of cancer - rectal and kidney.

Such a difference between the "enhanced" and "moderate" intake of garlic shows that for effective cancer prevention is still necessary to consume larger amounts of these foods, which can help in capsules or tablets of garlic.How to consume garlic


To take advantage of the healing potential of garlic, mash it or finely chop. It stimulates the release of specific enzymes, which convert alliin to allicin (component that is responsible for most of the healing properties of garlic).

To free the maximum amount of allicin, leave the crushed or chopped garlic for 5 minutes before you eat or cook.

The greater consumption of these foods can help you garlic capsules or tablets.Practical advice


Allergy

Garlic regulates the functioning of the immune system and prevents the inflammation caused by allergy. Increase the intake of garlic 2 or 3 weeks before the start of seasonal allergies. If you are taking the capsules, the recommended dose for adults is 2-3 capsules of garlic a day.


Cough

Due to its antibacterial properties, garlic is an excellent remedy against cough and respiratory tract infections.


Diabetes

Garlic can help regulate blood sugar levels. It is recommended to take 1-2 capsules of garlic a day for a long time.


Cholesterol

According to studies, 600-900 mg (2 capsules) of garlic a day can help lower your cholesterol level by 18%.


High pressure

Studies have confirmed that people who were taking 2-3 capsules of garlic a day for five months, control their blood pressure with the same success as the people who were taking prescribed medications. Suggested dose is 600-900 mg of garlic daily.

Toothache

Garlic has properties of analgesics and anesthetics, which can help with a toothache. Simply place a piece of crushed garlic on the aching tooth, to get instant relief (do not forget to go away after the dentist!).


Warts

Due to its antimicrobial properties, garlic is an excellent remedy for warts and other skin problems:

1. Take a fresh clove of garlic and cut the top.

2. A few seconds rub the wart with the cut off side of garlic.

3. Repeat this every day, at bedtime.

If you experience irritation or burning of the skin, simply wash the area with water.What are the side effects of garlic?


Most people will not have any side effects during the consumption of these foods. Garlic has proven to be safe even for pregnant women and nursing mothers. When breastfeeding, babies are happy chicken milk of mothers who consumed garlic.

However, there is a category of people who are allergic to garlic. Of course, in this case, the consumption of garlic are not recommended.

In people with sensitive stomachs intake of large amounts of garlic can cause heartburn and upset stomach.

Nema komentara:

Objavi komentar